Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyinin Schengen Vize Yönetmeliği

Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyinin Schengen Vize Yönetmeliği

SCHENGEN VİZE YÖNETMELİĞİ

AVRUPA PARLAMENTOSU VE KONSEYİNİN 810/2009 Sayılı, 13 Temmuz 2009 Tarihli SCHENGEN VİZE YÖNETMELİĞİ

AVRUPA PARLAMENTOSU VE AVRUPA KONSEYİ, Avrupa Topluluğunu kuran Antlaşmayı ve özellikle 62'inci Madde, paragraf 2, alt bölümler a ve b, alt bölüm ii maddesini dikkate alır. Bu sebeple Komisyon'un önerisini dikkate alarak Antlaşmanın 251. Maddesinde belirtilen usule uygun olarak:

 1. Şahıslar için serbest dolaşım bölgesi kuran Schengen Antlaşma'nın 61'inci Maddesi uyarınca dış sınırlar, iltica ve göç kontrolü için önlemler alınmalıdır.
 2. Madde 62 Antlaşma maddesinin 2. paragrafı uyarınca, Üye Devletlerin dış sınırlardan geçiş hakkındaki tedbirleri, Üye Devletlerin konsoloslukları tarafından vize verilmesi için usul ve şartlar da dahil olmak üzere 3 aylık süreyi aşmayan planlı konaklamalar için vize kuralları koyabilir.
 3. Özellikle Schengen vizesi müktesebatı, 14 Haziran 1985 Schengen Vize Anlaşmasını Uygulama Sözleşmesinin ilgili hükümleri ve Ortak Konsolosluk Talimatları doğrultusunda vize politikasıyla ilgili ortak esasın oluşturulması, Avrupa Birliğinde özgürlük, güvenlik ve adaletin güçlendirilmesini içeren Lahey Programında tanımlanan yerel konsolosluk görevlerinde ulusal mevzuatın ve pratikteki uygulamalarla uyumlu hale getirilmesiyle yasadışı göçle mücadele ve yasal seyahatin kolaylaştırılmasını amaçlayan çok katmanlı bir sistemin bir parçası olarak ortak vize politikasının geliştirilmesi maddesinin en temel unsurlarından biridir.
 4. Üye Devletler Schengen vizesi amaçları doğrultusunda temsil hakkına sahip olmalıdır veya vatandaşları vize şartlarına tabi olan üçüncü ülkelerde temsil edilmelidir. Belirli üçüncü bir ülkede veya belirli üçüncü bir ülkenin toprağında kendi konsolosluğu olmayan Üye Devletler, vize başvurusunda bulunanlara konsolosluklara giriş hakkı vermek için aşırı çaba göstermeleri gerektiğini empoze etmeden, düzenli bir şekilde temsil düzenlemelerini sonuçlandırmak için çalışmalıdırlar.
 5. Yasadışı göçle mücadele etmek için havaalanlarının uluslararası aktarma bölümlerine yönelik kurallar oluşturulmalıdır. Bu nedenle üçüncü ülkelerden gelenlerin havaalanı transit vize taşımaları gerekmektedir. Yasadışı göçmen akımının yoğun olduğu acil durumlarda Üye Devletler bu üçüncü ülke vatandaşlarının bu çeşit kurallar koyma hakkına sahiptirler. Üye Devletlerin kendi kendilerine aldıkları kararlar bu anlamda her yıl gözden geçirilmelidir.
 6. Schengen vizesi başvurusunda bulunanlara insan onuru gözönünde bulunularak davranılmalıdır. Vize başvuruları profesyonel şekilde, saygı çerçevesinde ve izlenen amaçlar doğrultusunda gerçekleştirilmelidir.
 7. Schengen Ülkeleri kamuya verilen hizmetlerde yüksek standartları korumalı ve iyi yönetimli konsolosluk pratiklerini takip etmelidir. Eğitimli uygun sayıda kişiyi içeren bir kadronun yanında Schengen vizesi başvuru sürecinin yönetiminde yeterli kaynakları tahsis etmelidir. Üye Devletler, vize başvurusunda bulunan bütün adayların tek noktada hizmet sunumu ilkesine riayet etmesini sağlamalıdır.
 8. Üye Devletlerin konsolosluklarındaki idari yükü azaltmak ve sık veya düzenli seyahate çıkan yolcuların seyahatlerini kolaylaştırmak için belirli koşullar karşılandığı taktirde çok girişli vizeler verilmelidir. Konsolosluğun güvenirliğini ve bütünlüğünü bilen vize başvuru sahipleri kolaylaştırılmış prosedürden olabildiğince kısa sürede yararlanmalıdır.
 9. Avrupa Parlamentosu 767/2008 № ve 9 Temmuz 2008 tarihli Konseyi tarafından oluşturulan Vize Bilgi Sistemindeki (VIS) biyometrik verinin kaydedilmesinden dolayı kısa süreli vizelerde (VIS Yönetmeliği) konsolosluklar arasında veri alışverişi nedeniyle, en azından ilk müracaatta Schengen vize başvurusu yapan kişinin bizzat kendisinin randevuda bulunması vize başvurusundaki temel koşullardan biridir.
 10. Schengen vize başvurusu prosedürünü kolaylaştırmak amacıyla, VIS kapsamında alınan parmak izi bilgisi 59 ay süre ile geçerli olup, bu süre zarfındaki diğer başvurularda da geçerli olacaktır. Bu süreden sonra (59 ay) parmak izi verme işlemi tekrar gerçekleştirilir.
 11. Schengen vize başvuru sürecinde Üye Devletlerin konsolosluklarından alınan bütün belgeler, veri veya biyometrik veri, 24 Nisan 1963 tarihli konsolosluk İlişkileri üzerine Viyana Konvansiyonuna göre konsolosluk belgesi' olarak kabul edilir ve bu şekilde muamele görür.
 12. Kişisel verilerin işlenmesi ve bu verinin serbestçe hareket etmesine dair Avrupa Parlamentosu'nun 95/46 / EC sayılı Yönetmeliği ve bireylerin korunmasına ilişkin 24 Ekim 1995 tarihli Konsey kararı, bu Yönetmelik altında kişisel verinin konsoloslukta işlenmesi bağlamında Üye Devletlere uygulanır.
 13. Prosedürü kolaylaştırmak çeşitli biçimlerde gerçekleştirilecek iş birliği içinde olmalıdır, örneğin kısıtlı temsil, ortak yerleşim, Schengen vize başvurularının alındığı konsolosluklar, ortak merkezler, fahri konsolosluklar ve vize merkezileri ile iş birliği gibi. Verinin korunma koşulları Avrupa Parlamentosu'nun 95/46 / EC sayılı Yönetmeliğinde belirtilmiştir. Bu Yönetmeliğe göre Üye Devletler, her bir üçüncü ülkede kullanacakları organizasyonel yapı türünü belirlemek zorundadır.
 14. Konsoloslukların, başvuruların kabulünde dış kaynaklarla iş birliği yapmalarına dair kuralların oluşturulması gerekir. Böyle bir karar belirli durumlarda alınabilir veya Üye Devlet konsolosluğuna uygun temsil, kısıtlı temsil, ortak yerleşim veya Schengen vize başvurularını kabul eden ortak bir Merkez formunda diğer Üye Devletlerin Konsolukları iş birliği içinde yerel şartlarla ilgili olarak mantıklı bir nedene bağlanabilir. Bu çeşit düzenlemeler Avrupa Parlamentosu'nun 95/46 / EC sayılı Yönetmeliğinde yer alan vize verme ve kişisel verinin korunmasına dair genel prensiplerle uyum halinde yapılmalıdır. Bu çeşit düzenlemelerin oluşturulması ve gerçekleştirilmesi, Schengen vizesi almak açısından daha uygun seçenekleri (vize satışı yapan yerler vb.) arama pratiklerini engellemelidir.
 15. Üye Devletlerin konsoloslukları, vize merkezleri ile iş birliği yapmaya karar verdiklerinde, bütün vize başvurusu sahiplerinin Schengen vize başvurularını doğrudan kendi diplomatik görevlerine veya konsolosluk temsilciliklerine yönlendirilmeleri gerektiğini belirtmelidirler.
 16. Üye Devletlerin konsoloslukları vize merkezleri ile sözleşme temelinde işbirliği yapmalıdır. Bu sözleşme vize merkezi görevi olan yüklenicinin kesin sorumlulukları, tesislere doğrudan ve tamamen erişim, başvuru sahiplerinin bilgilerine erişim, güvenilirlik, iş birliğinin askıya alınması veya sonlandırılmasına dair kural ve düzenlemeleri içerir.
 17. Üye Devletlerin konsolosluklarının vize merkezleri ile dış işbirliği yapmasını sağlayan bu Yönetmelik, dış yüklenicilerin (vize merkezileri) Schengen vize başvurularını kabul etmesini, tek hizmet noktası ilkesini oluşturmalarını, başvuru sahibinin diplomatik temsilcilikte ve bizzat konsoloslukta bulunması gerektiğine dair genel kuralı hafifletmesini içerir. Bu Schengen Vize Yönetmeliği, başvuru sahiplerinin kişisel olarak görüşmeye davet edilmelerini sağlayan bir peşin hüküm değildir.
 18. Yerel Schengen vize işbirliği, ortak vize politikasının uyumlu hale getirilmiş başvuru süreci ve göç ve güvenliğe dair risklerin uygun şekilde değerlendirilmesi açısından büyük önem arzetmektedir. Yerel seviyede belirli yasal düzenlemeler, diplomatik temsilcilikler ve konsolosluk yetkilerindeki farklılıklar göz önünde bulundurularak, ayrı lokasyonlardaki Üye Devletlerin konsoloslukları yasal mevzuatların dikkate alındığı uyumlu bir başvuru sürecini oluşturmayı sağlamalıdır. Böylece vize almaya dair kar(kazanç) odaklı seçenek arayışlarını (vize satışı vb.) engeller ve vize başvurusunda bulunanların farklı farklı muamele görmelerinin önüne geçilir.
 19. İstatistikler göçmenliğe yönelik hareketleri izlemek için önemli araçlardır ve etkili bir idari araç olarak da kullanılabilirler. Bu nedenle istatistiklerden elde edilen veri ortak bir formatta düzenli şekilde toplanmalıdır.
 20. Bu Schengen Yönetmeliğinin düzenlenmesiyle ilgili gerekli tedbirler, Komisyonda sunulan yetkilerin gerçekleştirilmesine dair oluşturulan prosedürleri içeren Avrupa Komisyonunun 28 Haziran 1999 tarihli 1999/468 / EC Kararı uyarınca kabul edilmelidir.
 21. Komisyona burada özellikle Ekler bölümündeki değişiklikleri kabul etmek yetkisi verilmelidir. Bu tedbirler genel kapsamda olup bu Yönetmeliğin esas-olmayan unsurlarını, yeni esas-olmayan unsurlarına ekleyerek değiştirmek üzere tasarlandığından, 1999/468/EC Kararının 5'inci Maddesi için öngörülen dikkatle ele alınmış düzenleyici prosedür uyarınca kabul edilmelidir.
 22. Operasyonel düzeyde uyumlu bir uygulama ortaya çıkarmak, Schengen vizesi başvuru süreçlerinde Üye Devletlerin konsoloslukları tarafından izlenen pratikler ve prosedürlerde yer alan talimatları derlemelidir.
 23. Ortak vize politikasının görünürlüğü ve tektip görünümünü düzeltmek amacıyla ortak bir web sitesi oluşturulması gerekir. Böyle bir site, vize uygulamalarına dair bütün temel bilgileri kamu yararına sunan bir araç olarak hizmet edecektir.
 24. Bu Schengen Yönetmeliğinin takip edilmesi ve değerlendirilmesine dair uygun tedbirler kabul edilmelidir.
 25. Bireylerin Schengen sınırları arasında hareketini (geçişini) düzenleyen kuralları içeren Avrupa Parlamentosunun ve 15 Mart 2006 tarihli Konseyin VIS Düzenlemesi ve № 562/2006 sayılı Düzenlenmesi bu Schengen Yönetmeliğin hükümleri dikkate alınarak değiştirilmelidir.
 26. Schengn Vize başvurularının konsolosluklarda işleme alınmasını kolaylaştırmayı amaçlayan Avrupa Birliği ve üçüncü ülkeler arasında yapılan ikili antlaşmalar bu Yönetmeliğin hükümlerinden yola çıkarak değiştirilebilir.
 27. Bir Üye Devlet Olimpik veya Paralimpik Oyunlara ev sahipliği yaptığında, üye ülkelerin Olimpik ailesine vize çıkarılmasını kolaylaştıran özel bir plan çerçevesinde vize işlemleri gerçekleştirilmelidir.
 28. Bu Schengen Yönetmeliğinin amacı vize aktarmaları veya Üye Devletin topraklarında 6 aylık bir dönemde 3 ayı aşmadan kalmayı içeren vizelerle ilgili prosedürler ve koşulların oluşturulması olduğundan ve Üye Devletler bunu tek başlarına yeterli düzeyde gerçekleştiremediği için, bu işlemler Topluluk düzeyinde daha doğru şekilde gerçekleştirilebilecektir. Üye Devletler Topluluğu bu Antlaşmanın 52'inci Maddesinde belirtildiği üzere tamamlayıcı prensipler uyarınca tedbirleri kabul edebilirler. Sözkonusu Maddede belirtilen orantılılık prensibine göre, bu Yönetmelik bu amacı gerçekleştirmek için gereken koşulların ötesine geçmez.
 29. Schengen Yönetmeliği, insan haklarının ve temel özgürlüklerin korunması ve Avrupa Birliğinin Temel haklar Tüzüğü açısından Avrupa Konseyi Sözleşmesi tarafından tanınan özellikle temel haklara saygı duyar ve ilkeleri gözetir.
 30. Üye Devletlerin topraklarına girişi ve vize konularını kapsayan koşullar güncel seyahat belgelerinin geçerliliğinin tanınmasını içeren kuralları etkilemez.
 31. Avrupa Birliği Antlaşmasına ek olarak Danimarka'nın pozisyonunu hakkındaki Protokolün 1 ve 2'inci maddeleri uyarınca, Bu yönetmelik bu yönetmeliğin kabulüne katılmayan Danimarka'yı bağlamaz. Avrupa Birliği Antlaşması'nın Başlık IV Bölüm 3'te belirtilen hükümlerine göre Schengen Avrupa Birliği mevzuatının gerçekleştirilmesini sağlayan bu Yönetmelik, o protokolün 5'inci maddesine göre, bu Yönetmeliğin konsey tarafından kabulünün ardından 6 ay içinde o ülkenin anayasasında uygulanıp uygulanmayacağına karar verir.
 32. Bu Yönetmelik İzlanda ve Norveç'le ilgili olarak, Schengen Avrupa Birliği Mevzuatının gerçekleştirilmesi, uygulanması ve geliştirilmesinde Avrupa Birliğinin İzlanda Cumhuriyeti ve Norveç Krallığı ile yaptığı Anlaşma anlamında Schengen Avrupa Birliği Mevzuatının hükümlerinin geliştirilmesini yürürlüğe koyar. Söz konusu Antlaşmanın uygulanması için yapılan belirli düzenlemeler açısından Schengen mevzuatı, 1999/437/EU Kararının Madde 1, B fıkrası bölümüne tekabül eder.
 33. Bu Yönetmelik altında İzlanda ve Norveç temsilcilerinin Yönetmeliğin yürütme yetkilerinin uygulamasında Komisyona yardım eden komitelerin çalışmasına katılmalarını sağlayan bir hüküm bulunmalıdır. Böyle bir düzenlemede, yukarıda sözü edilen Antlaşmaya ek olarak yürütme yetkilerinin uygulanmasında Avrupa Komisyonuna yardımcı olan Komiteler konusunda Avrupa Birliği Konseyi ve İzlanda ve Norveç arasında gerçekleşecek Mektup Teatisi dikkatle düşünülecektir. Komisyon bu hükmün gözden geçirilmesine dair bir taslak önerisini Konseye sunar.
 34. Bu Yönetmelik İsviçre ile ilgili olarak, Schengen Avrupa Birliği Mevzuatının gerçekleştirilmesi, uygulanması ve geliştirilmesinde İsviçre Konfederasyonunun ortaklığını dikkate alan Avrupa Birliği, Avrupa Topluluğu ile İsviçre Konfederasyonu arasında yapılan Anlaşma anlamında Schengen Avrupa Birliği Mevzuatının hükümlerinin geliştirilmesini yürürlüğe koyar. Söz konusu Antlaşmanın sonucunda Schengen mevzuatı, 1999/437/EU Kararının Madde 1, B fıkrası 2008/146/EC Kararının 3'üncü Maddesi ile birlikte olan bölüme tekabül eder.
 35. Bu Yönetmelik Lihtenştayn ilgili olarak, Schengen Avrupa Birliği Mevzuatının gerçekleştirilmesi, uygulanması ve geliştirilmesinde İsviçre Konfederasyonunun ortaklığını dikkate alan Avrupa Birliği, Avrupa Topluluğu, İsviçre ve Lihtenştayn eyaleti arasında yapılan, Avrupa Birliği, Avrupa Topluluğu ve İsviçre Konfederasyonu arasında yapılan Antlaşmaya Lihtenştayn Eyaletinin eklenmesi konusundaki Protokol anlamında Schengen Avrupa Birliği Mevzuatının hükümlerinin geliştirilmesini yürürlüğe koyar. Söz konusu Protokolün imzalanması ile Schengen mevzuatı, 1999/437/EU Kararının Madde 1, B fıkrası, 2008/261/EC Kararının 3'üncü Maddesi ile birlikte olan bölüme tekabül eder.
 36. Bu Yönetmelik, Büyük Britanya'nın Birleşik Krallık ve Kuzey İrlanda'nın Schengen Avrupa Birliği mevzuatının bazı hükümlerinde yer alacağına dair taleple ilgili 29 Mayıs 2000 tarihli 2000/365/EC Kararı uyarınca Büyük Britanya'nın katılmayacağına dair hükümlerin geliştirilmesini içerir. Bu nedenle Büyük Britanya bu Yönetmeliğin kabulünde yer almaz, bu Yönetmelik Büyük Britanya'yı bağlamaz ve hükümleri bu ülkeye uygulanamaz.
 37. Bu Yönetmelik, İrlanda'nın Schengen Avrupa Birliği mevzuatının bazı hükümlerinde yer alacağına dair taleple ilgili 28 Şubat 2002 tarihli 2002/192/EC Kararı uyarınca İrlanda'nın katılmayacağına dair hükümlerin geliştirilmesini içerir. Bu nedenle İrlanda bu Yönetmeliğin kabulünde yer almaz, bu Yönetmelik İrlanda'yı bağlamaz ve hükümleri bu ülkeye uygulanamaz.
 38. Bu Yönetmelik Madde 3 hariç olmak üzere, Schengen Avrupa Birliği Mevzuatının hükümlerini kabul eder. Aksi taktirde, 2005 tarihli Katılım Yasası'nın Madde 4, paragraf 2 ve 2003 tarihli Katılım Yasasının Madde 3, paragraf 2 içerikleri ile ilişkilendirerek bu yönetmeliği kabul eder.

SCHENGEN VİZESİ GENEL HÜKÜMLER

Madde 1

Amaç ve kapsam

 1. Bu Schengen Yönetmeliği, Üye Devletlerin topraklarında 6 aylık süre zarfında 3 ayı geçmemek koşulu ile kalma veya transit geçiş hakkı tanıyan vizelerle ilgili şartları ve koşulları ortaya koymaktadır.
 2. Bu Yönetmeliğin hükümleri, vatandaşları vize alması gereken üçüncü ülkeleri listeleyen 15 Mart 2001 tarihli Konseyin 539/2001 Numaralı Yönetmeliği altında Üye Devletlerin Dış Sınırlarından geçerken vize alması gereken her hangi üçüncü bir ülkenin vatandaşlarına uygulanır ve aşağıda yer alan vatandaşlar bu Yönetmeliğin şartlarından önyargısız şekilde muaf tutulur:
  a) Aile üyeleri Avrupa Birliği ülkesi vatandaşı olan üçüncü ülke vatandaşları serbest dolaşım hakkına sahiptir.
  b) Bir taraftan Avrupa Birliği ve onun Üye Devletleri arasında yapılan antlaşmalarda geçen üçüncü ülke vatandaşları ve onların aileleri ile eşit haklara sahip olanlar ve diğer taraftan Avrupa Birliği vatandaşlarının ve onların aile üyelerine eşit olarak serbest dolaşım hakkına sahip olan üçüncü ülke vatandaşları.
 3. Bu Yönetmelik ayrıca, Uluslararası Sivil Havacılıkta Chicago Konvansiyonu Ek 9 maddesinde belirtilen, vatandaşların serbest transit prensibinden muaf olarak havaalanı transit vize taşıması gereken üçüncü ülkelerin bir listesini içerir ve Üye Devletlerin havaalanlarının uluslararası transit bölgelerinden transit geçiş amacıyla vize almaya dair prosedürleri ve şartları ortaya koyar.

Madde 2

Tanımlar

Bu Yönetmeliğin amacı doğrultusunda aşağıdaki tanımlar uygulanacaktır:

1. üçüncü-ülke vatandaşı', Antlaşmadaki Madde 17(1) hükmünde yer alan anlamıyla Avrupa Birliği vatandaşı olmayan herkesi kapsar:
2. vize' Bir Üye Devlet tarafından aşağıdaki maddelerde belirtilen amaçla verilen onay belgesidir:
(a) Üye devletlerin toprağına ilk giriş tarihinden itibaren herhangi bir 6 aylık süre içinde 3 aydan fazla kalmamayı öngören, Üye Devletlerin toprağında bir amaçla kalma veya oradan transit geçme (aktarma yapma) hakkı veren vize.
(b) Üye Devletlerin havaalanlarının uluslararası transit (aktarma) bölgelerinden transit geçme hakkı veren vize.
3. tektip vize' Üye Devletlerin bütün topraklarında geçerli olan vizedir;

4. kısıtlı bölgesel geçerliliği olan vize' bir veya daha fazla Üye Devletin topraklarında geçerli olan ama bütün Üye Devletlerin topraklarında geçerli olmayan vizedir;

5. havaalanı transit vizesi' bir veya birden fazla Üye Devletin uluslararası transit bölgelerinden yapılan aktarmalar için geçerli olan vizedir;

6. vize etiketi', vizelerin tek formatta olması gerektiğini şart koşan 29 Mayıs 1995 tarihli 1683/95 sayılı Konsey Yönetmeliği tarafından tanımlanan vizeler için tektip formatı tanımlar;

7. onaylı pasaport' bir veya daha fazla Üye Devletin vize yapıştırmak amacıyla onayladığı seyahat belgesidir;

8. vize yapıştırılması için ayrı tabaka' vizeyi yapıştırmak kullanılan formlarda tektip format anlamına gelir. Üye Devletler tarafından bir Üye Devletin onaylamadığı seyahat belgeleri taşıyanlara verilir ki 18 Şubat 2002 tarihli ve 333/2002 sayılı Konsey Yönetmeliği tarafından tanımlanan form şeklindedir.

9. konsolosluk' bir Üye Devletin vize vermeye yetkili diplomatik temsilciliği veya bir Üye Devletin fahri konsolosluğudur ve 24 Nisan 1963 tarihli Viyana Konsolosluk İlişkileri Konvansiyonunda tanımlandığı üzere deneyimli konsolosluk yetkilisinin yönetimindedir;

10.başvuru' vize başvurusu anlamına gelir;

11. ticari aracı kurumlar' özel idari kuruluş, nakliye firması veya seyahat acentesi (tur operatörü vb.)

BAŞLIK II

Schengen Havaalanı transit vize

Madde 3

 1. Ek IV'de sıralanan üçüncü ülke vatandaşlarının Üye Devletlerin topraklarında bulunan uluslararası havaalanı transit bölgelerinden geçerken havalanı transit vizesine sahip olmaları gerekir.
 2. Yasadışı kitlesel göçlerin olduğu acil durumlarda, Üye Devletler kendi koşullarında, topraklarında konumlanan havaalanlarının uluslararası transit bölgelerinden geçişler olduğunda, üçüncü ülke vatandaşlarından paragraf 1'de söz edilenin dışında bir havaalanı transit vizesine sahip olmalarını talep edebilir. Üye Devletler, böyle bir havaalanı transit vize şartının yürürlüğe girmesi veya kaldırılmasından önce böyle bir kararla ilgili olarak Komisyonu bilgilendirmelidir.
 3. Madde 52 (1) doğrultusunda Komitenin çerçevesi içinde, bu bildirimler, Ek IV'de belirtilen üçüncü ülkeleri ilgilendiren listeyi aktarma amacıyla yıllık bazda gözden geçirilmelidirler.
 4. Eğer üçüncü ülke Ek IV'te belirtilen listeye aktarılmamışsa, ilgili Üye Devlet paragraf 2'de belirtilen koşulları düzenleyebilir veya havaalanı transit vize' şartını kaldırabilir.
 5. Aşağıdaki kategoride yer alan şahıslar paragraf 1 ve 2'de belirtilen havaalanı transit vizesi taşıma koşullarından muaf olacaklardır:

(a) Bir Üye Devlet konsolosluğu tarafından verilen geçerli bir tektip vizeye, ulusal uzun süreli kalmaya izin veren Schengen vizesine veya oturum iznine sahip olanlar

(b) Schengen Vize sahibinin koşulsuz geri kabulünü garanti eden Andorra, Kanada, Japonya, San Marino veya Amerika Birleşik Devletleri tarafından Ek V'te listelenen geçerli oturum izinlerine sahip olan üçüncü ülke vatandaşları;

(c) Bir Üye Devletin veya 2 Mayıs 1992 tarihli Avrupa Ekonomik Bölgesi Anlaşmasına taraf olan bir Devletin, Kanada, Japonya veya Amerika Birleşik Devletlerinin geçerli bir vizesine sahip veya vizeyi kullandıktan sonra bu ülkelerden geri dönen üçüncü ülke vatandaşları;

(d) Madde 1(2)(a) hükmünde geçen Avrupa Birliği vatandaşlarının aile üyeleri;

(e) Diplomatik pasaport sahipleri;

(f) Uluslararası Sivil Havacılıkla ilgili Chicago Sözleşmesine Taraf olan bir ülkenin vatandaşları olarak uçuş mürettebatı üyeleri

SCHENGEN VİZESİBAŞVURUSUUSUL VE ŞARTLAR

BÖLÜM I
Başvurularla ilgili prosedürlerde yer alan yetkililer

Madde 4

Schengen Vize başvurularıyla ilgili prosedürlerde yer alan uzman yetkililer.

1. Vize başvuruları konsolosluklar tarafından incelenir ve karara bağlanır
2. Paragraf 1'den kısaltarak söylersek, vize başvuruları, Madde 35 ve 36 uyarınca şahısların kontrolünden sorumlu olan, Üye Devletlerin ülke sınır kapılarındaki yetkililer tarafından incelenebilir ve karara bağlanabilir.
3. Üye Devletlerin Avrupa'da olmayan denizaşırı topraklarındaki konsolosluklara yapılan vize başvuruları ilgili Üye Devletin belirlediği yetkiler tarafından incelenebilir ve karara bağlanır

4. Bir Üye Devlet konsolosluğunun, başvuruların incelenmesinde ve karara bağlanmasında paragraf 1 ve paragraf 2'de belirlenen şahıslardan yetkili kişileri görevlendirmesi gerekebilir.

5. Bir Üye Devletin, Madde 22 ve 31 uyarınca başka bir Üye Devlet tarafından bilgilendirilmesi veya danışılabilmesi gerekebilir.

Madde 5

Schengen vize başvurusunun incelenmesi ve karara bağlanmasında yetkili Üye Devlet

1. Bir tektip Schengen vize başvurusunun incelenmesinde ve karara bağlanmasında yetkin olan Üye Devlet aşağıdaki koşullara uygun olacaktır:

(a) Üye Devletin toprağını ziyaret veya ziyaretler tek varış noktasını teşkil eder;
(b) Eğer ziyaret birden fazla varış noktasını içeriyorsa, Üye Devletin toprağı, bir yerde kalmanın süresi veya amacı anlamında ziyaretin veya ziyaretlerin ana varış noktasını teşkil eder.
(c) Eğer ana bir varış noktası belirlenemiyorsa, vize başvuru sahibi Üye Devletlerin toprağına girmek için Üye Devletin sınırlarından geçmeyi amaçlar

2. Transit amaçlı tektip Schengen vize başvurusunun incelenmesinde ve karara bağlanmasında yetkin olan bir Üye Devlet aşağıdaki koşullara uygun olacaktır:
(a) Sadece bir tane Üye Devlet üzerinden aktarma yapıldığı durumlar, o Üye Devletin konsolosluğunu ilgilendirir; ya da

(b) Birden fazla Üye Devlet üzerinden aktarma yapıldığında, Üye devletin sınırları vize başvurusunda bulunan şahısın aktarma yapmayı amaçladığı yer olabilir
3. Havaalanı transit vize başvurusunun incelenmesinde ve karara bağlanmasında yetkin olan bir Üye Devlet aşağıdaki koşullara uygun olacaktır:

(a) Tek bir havaalanı transit vize olduğu durumda, topraklarında transit havaalanının konumlandığı bir Üye Devlet olmalıdır

(b) çift veya çok girişli havaalanı transit vizesi durumunda, toprağında ilk transit geçişin yapıldığı havaalanın konumlandığı bir Üye Devlet olmalıdır.

4. Üye Devletler, bir başvurunun incelenemediği ve karara bağlanamadığı bir durumu önlemek için işbirliği yapacaktır çünkü paragraf 1, 2 ve 3 uyarınca yetkin kabul edilen Üye Devlet, vize başvurusu sahibi Madde 6 uyarınca vize başvurusunda bulunduğu üçüncü ülkede ne hazır durumdadır ne de temsil edilmektedir.

Madde 6

Konsolosluğun Görev Alanı

1. Bir vize başvurusu, başvuru sahibinin yasal olarak ikamet ettiği ki onun yetki alanında bulunan yetkili Üye Devletin konsolosluğu tarafından incelenecek ve karara bağlanacaktır.

2. Yetkili Üye Devletin bir konsolosluğu, üçüncü ülke vatandaşının yasal olarak hazır bulunduğu ama ikamet etmediği yetki alanında yapılan vize başvurusunu inceleyecek ve karara bağlayacaktır ancak başvuru sahibi o konsoloslukta vize başvurusu yapmak için gerekçesi olduğu koşulda.

Madde 7

Bir Üye Devletin toprağında yasal olarak bulunan üçüncü ülke vatandaşlarına vize verme yetkisi
Bir Üye Devletin toprağında yasal olarak bulunan ve bir veya birden fazla Üye Devletin toprağına giriş vizesi taşıması gereken üçüncü ülke vatandaşları Madde 5(1) veya (2) uyarınca yetkisi olan Üye Devletin konsolosluğuna vize başvurusunda bulunacaktır.

Madde 8

Konsolosluk Temsil Düzenlemeleri

1. Bir Üye Devletin konsolosluğu, diğer bir Üye Devlet konsolosluğu adına vize başvurusunu inceleme ve vize verme amacıyla Madde 5 uyarınca yetkili olan o Üye Devleti temsil etmeyi kabul edebilir. Bir Üye Devlet ayrıca, sadece başvuruların toplanması ve biyometrik verilerin kaydedilmesi gibi kısıtlı bir tarzda diğer bir Üye Devleti konsolosluk seviyesinde temsil edebilir.

2. Temsil edilen Üye Devletin konsolosluğu, bir vizeyi reddetmeyi düşündüğünde, Madde 23'te (1),(2) veya (3) hükümlerinde belirtilen sürede başvuru hakkında son kararı vermesi için temsil edilen Üye Devletin yetkili konsolosluklarına başvuruya sunacaktır.

3.Temsil edilen Üye Devletin konsolosluğu sunulan dosyaların ve verinin toplanması ve aktarımı, uygun veri koruma ve güvenlik kurallarıyla uyumlu şekilde yapılacaktır.

4.Temsil edilen Üye Devletin konsolosluğu ile temsil eden Üye Devletin konsolosluğu arasında aşağıdaki unsurları içeren ikili bir düzenleme antlaşması yapılacaktır:

(a) Antlaşma, eğer sadece geçici temsil ve temsilin sonlandırma prosedürleri söz konusu olduğunda, böyle bir temsilin süresini belirleyecektir;
(b) Antlaşma, özellikle temsil edilen Üye Devlet ilgili üçüncü ülkede bir konsolosluğa sahip olduğunda, temsil edilen Üye Devletin mülk mevzuatı, kadro ve ödemeleri üstleneceğini belirtir;
(c) Madde 22'de belirtildiği üzere, Antlaşma, üçüncü ülke vatandaşlarının belirli kategorilerden yaptığı vize başvurularının, öncelikli danışmanlık açısından, temsil eden Üye Devletten temsil edilen Üye Devletin yetkili otoritelerine aktarılmasını şart koşar;
(d) Paragraf 2 uyarınca, Antlaşma, bir vize başvurusu incelendikten sonra temsil eden Üye Devletin konsolosluğunu vize reddi için yetkilendirebilir.

5. Üçüncü bir ülkede kendi konsolosluğu olmayan Üye Devletler, o ülkede konsolosluğu olan Üye Devletlerle temsil düzenlemelerini sonuçlandırmak için çalışacaklardır.

6. Belirli bir bölgede veya coğrafi alanda bulunan taşımacılık altyapısı yetersiz olan veya uzun mesafeler nedeniyle bir konsolosluğa ulaşmak isteyen bazı vize başvuru sahipleri açısından orantısız bir çaba gerektirmemesi maksadıyla, o bölgede veya alanda kendi konsolosluğu olmayan Üye Devletler o bölgede veya alanda konsolosluğu olan Üye Devletler ile temsil düzenlemeleri gerçekleştirmek için çalışacaktır.
7. Temsil edilen Üye Devlet, temsil düzenlemeleri veya böyle bir düzenlemenin sonlandırılması hakkında, temsil düzenlemesi yürürlüğe girmeden veya sonlandırılmadan önce Komisyonu bilgilendirecektir.

8. Temsilci Üye Devletin konsolosluğu, eş zamanlı olarak temsilcilik yürürlüğe girmeden veya sonlandırılmadan önce, temsil düzenlemeleri veya bu çeşit düzenlemelerin sonlandırılması hakkındaki yetki alanındaki diğer Üye Devletlerin konsolosluklarını ve Komisyonun temsilciler kurulunu bilgilendirecektir.

9. Temsilci Üye Devletin konsolosluğu Madde 43 uyarınca dış bir hizmet sağlayıcı ile işbirliği yapmaya karar verirse veya Madde 45'te belirtildiği üzere akredite ticari aracılarla işbirliği yapmaya karar verirse, bu çeşit bir işbirliği temsil düzenlemelerinin içinde yer alan başvuruları da içerir. Temsil edilen Üye Devletin merkezi yetkilileri bu çeşit işbirliğinin şartları hakkında ileride bilgilendirilecektir.

BÖLÜM II

Schengen Vize Başvurusunda Uygulama

Madde 9

1. Vize Başvuruları, amaçlanan ziyaretin başlangıcından 3 ay önceden fazla olmamak kaydıyla yapılacaktır. Çoklu-giriş-vizesine sahip olanlar, en az 6 ay geçerli vizenin süresinin bitmesinden önce başvuruda bulunabilirler.
2. Vize başvuru sahiplerinden, başvuru yapmaları için bir randevu almaları istenebilir. Randevu, kural olarak, randevunun istendiği tarihten itibaren iki hafta içinde alınmalıdır.
3. Gerekçeli acil durumlarda, konsolosluk vize başvurusunda bulunanlara başvurularını randevusuz şekilde yapmalarına izin verir veya acilen bir randevu almalarını sağlayacaktır.
4. Madde 45(1) hükmünde belirtildiği üzere, Madde 13'ü ihlal etmeden veya madde 42 veya 43 uyarınca, vize başvuruları, başvuru sahibi veya akredite ticari aracılarla konsoloslukta yapılabilir.

Madde 10

Schengen Vize Başvurusunun Genel Kuralları

1. Madde 13, 42, 43 ve 45'in hükümlerini ihlal etmeden, vize başvuru sahipleri başvuru sırasında bizzat başvurunun yapıldığı yerde olmak zorundadır

2. Başvuru sahibi bütünlüğü ve güvenilirliğine dair konsolosluklara bilinirlik sağladığında, Konsolosluklar paragraf 1'e istinaden bu koşuldan feragat edebilirler.

3. Başvuru sırasında, vize başvuru sahibi:

(a) Madde 11 uyarınca bir vize başvuru formu sunacaktır;
(b) Madde 12 uyarınca bir seyahat belgesi (pasaport) sunacaktır;
(c) 1683/95 sayılı Yönetmelikte belirtilen standartlara uygun veya VIS'in, VIS Yönetmeliğinin Madde 48'e uygun işlediği yerlerde bu Yönetmeliğin Madde 13 hükmünde belirtildiği standartlar uyarınca bir fotoğraf sunacaktır;
(d) Uygulanabilir olduğu yerde, Madde 13 uyarınca parmak izlerinin alınmasını sağlayacaktır;
(e) Madde 16 uyarınca vize ücretini ödeyecektir;

(f) Madde 14 Ek II uyarınca destekleyici belgeleri tedarik edecektir;

(g) Uygulanabilir olduğunda, Madde 15 uyarınca yeterli ve geçerli bir seyahat ve sağlık sigortasına sahip olduğunu ispat eden belgeye sahip olacaktır.

Madde 11

Schengen Vize Başvuru Formu

1. Her Schengen vize başvuru sahibi Ek 1'de belirtilen başvuru formunu doldurup imzalamalıdır. Başvuruyu yapanın pasaportunda yer alan şahıslar ayrı bir başvuru formu doldurmalıdır. Reşit olmayan çocukların başvuru formu daimi veya geçici ebeveyn veya yasal vasiler tarafından imzalanmalıdır.
2. Konsolosluklar Schengen vize başvuru formunun yaygın biçimde mevcut olmasını ve başvuruda bulunacak olanların bu forma ücretsiz olarak erişmelerini sağlayacaktır.
3. Form aşağıda yer alan dillerde mevcut olmalıdır:
(a) Vize talebinde bulunulan Üye Devletin resmi dilinde veya dillerinde;
(b) Ev sahibi ülkenin resmi dilinde veya dillerinde;
(c) Vize talep edilen Üye Devletin ve ev sahibi ülkenin resmi dilinde veya dillerinde; veya
(d) Temsil durumunda, temsilci Üye Devletin resmi dilinde veya dillerinde
a' maddesinde geçen dil ve dillere ek olarak, başvuru formu Avrupa Birliği kurumlarının diğer resmi dillerinde hazırlanmış da olabilir
4. Eğer Schengen vize başvuru formu ev sahibi ülkenin resmi dilinde veya dillerinden birinde değilse, başvuruda bulunacak olanlara o dilde veya dillerde ayrı ayrı tercümesinin yapılması gerekir.
5. Vize başvuru formunun ev sahibi ülkenin resmi diline yapılan tercümesi, Madde 48'e göre yerel Schengen işbirliği çerçevesinde yapılmalıdır.
6. Konsolosluk, vize başvuru formu doldurulurken başvuru sahiplerini vize başvuru formunun diliyle ilgili olarak bilgilendirmelidir.

Madde 12

Seyahat Belgesi (Pasaport)

Başvuru sahibi aşağıdaki kriterleri karşılayan geçerli bir pasaport(seyahat belgesi) sunacaktır:

(a) Bu belgenin geçerliliği, Üye Devletlerin toprağından planlanan ayrılış tarihinden sonra veya birden fazla ziyaretlerde, Üye devletlerin toprağından planlanan ayrılış tarihinden sonra en az 3 aya kadar uzayacaktır. Bununla birlikte gerekçeli acil bir durumda, bu zorunluluk kaldırılabilir;

(b) En az iki sayfası boş olmalıdır;

(c) Son 10 yıl içinde alınmış olmalıdır.

Madde 13

Biyometrik veriler (Parmak izi)

1. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesinde, Avrupa Birliğinin Temel Haklar Şartında, Avrupa Konseyinin İnsan Hakları ve Temel özgürlüklerin Korunması Sözleşmesinde belirtilen tedbirler uyarınca, Üye Devletler Schengen vize başvurusunda bulunan şahısların bir fotoğraf ve 10 parmak izini içeren biyometrik verilerini almak zorundadır.

2. İlk başvurunun yapıldığı sırada, başvuru sahibinin bizzat yetkililerin karşısında olması gerekir. Bu sürede vize başvuru sahibinin aşağıda yer alan biyometrik verileri alınacaktır:

Tarama makinesinde taranmış veya başvuru esnasında çekilmiş bir fotoğraf

Dijital olarak alınacak olan 10 parmak izi

3. Yeni başvuru tarihinden 59 aydan daha kısa süre önce, daha önceki başvurularda alınan parmak izleri VIS'e ilk kez girildiğinde, bu parmak izleri sonraki başvurular için kopyalanacaktır.
Bununla birlikte Schengen vize başvuru sahibinin kimliği ile ilgili makul bir şüphe varsa, konsolosluk ilk alt paragrafta belirtilen süre içinde o kişinin parmak izlerini alacaktır.

Buna ek olarak şayet Schengen vize başvurusu yapılmışsa, ilk alt paragrafta belirtilen sürede parmak izlerinin alınma işlemi hızla işleme konmamışsa, başvuru sahibi parmak izlerinin alınmasını talep edebilir.

4.VIS Yönetmeliğinin Madde 9(5) maddesi uyarınca, Her başvuruya eklenen fotoğraf VIS'e girilecektir. Vize başvuru sahibini bu amaçla vize başvuru merkezinde bizzat şahıs olarak bulunmasına gerek yoktur.
Fotoğraf için teknik şartlar Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatının 9303 1'inci bölüm, 6'ıncı nüshada belirtilen uluslararası standartlara uygun olarak çekilmesi gerekir.

5. Parmak izleri, Vize Bilgi Sisteminin (VIS) gelişmesiyle ilgili biyometrik özellikler hakkında oluşturulan standartlarda teknik özellikleri şart koşan Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatının standartları ve 22 Eylül 2006 tarihli 2006/648/EC Komisyon Kararı uyarınca alınacaktır.

6. Biyometrik veriler, Madde 4(1), (2) ve (3) uyarınca yetkili otoritelerin kalifiye ve usulen yetkili kadroları tarafından alınacaktır. Konsoloslukların denetiminde, biyometrik veriler Madde 42'ye göre bir fahri konsolosluğun kalifiye ve usulen yetkili personeli tarafından veya Madde 43'e istinaden dış bir hizmet sağlayıcı tarafından da alınabilir. İlgili konsolosluk herhangi şüpheli bir durumda, dış hizmet sağlayıcı tarafından alınmış parmak izlerini konsoloslukta doğrulanma imkanını sağlayacaktır.

7. Aşağıda yer alan vize başvuru sahipleri parmak izi verme koşulundan muaf tutulacaktır:
(a) 12 yaşından küçük çocuklar;
(b) Fiziki sebeplerden parmak izi veremeyecek kişiler. 10 parmaktan daha az sayıda parmak izi verme durumunda, maksimum sayıdaki parmakların izi alınacaktır. Bununla birlikte parmaklarla ilgili sorun geçici bir durumsa, başvuru sahibinden aşağıdaki uygulamaya göre parmak izi vermesi istenecektir. Madde 4(1), (2) ve (3) uyarınca yetkili otoriteler parmak izi almada geçici sorunu sorandan çözmeye yönelik işlem yapma hakkına sahip olacaklardır. Üye Devletler vize başvurusunda bulunan kişin saygınlığını garanti altına alan uygun prosedürlerin, kayıt alma sırasında yaşanan zor durumlarda etkili olmalarını sağlayacaktır;
(c) Devlet başkanları ve görevdeki hükümetin üyeleri ve onların eşleri ve Üye Devletlerin hükümetleri veya resmi amaçla uluslararası organizasyonlar tarafından davet edildiklerinde ülkelerin resmi temsilcileri;
(d) Resmi amaçlarla Üye Devletlerin hükümetleri veya uluslararası organizasyonlar tarafından davet edildiklerinde, krallar ve kraliyet ailelerinin diğer üst düzey üyeleri.
9. Paragraf 7'de belirtilen durumlarda, girişin uygun olmadığı durumlar VIS Yönetmeliğinin Madde 8(5) maddesi uyarınca VIS'de belirtilecektir.

Madde 14

Schengen Vizesi İçin Gerekli Evraklar


1. Tektip bir Schengen vize başvurusunda bulunan bir vize başvuru sahibi aşağıdaki belgeleri sunmalıdır:
(a) Seyahat amacını gösteren belgeler;
(b) Konaklama ile ilgili veya konaklama bilgilerini kapsayan yeterli belgelerin ispatı;
(c) Schengen Sınır Yönetmeliğinin Madde 5(1)(c) ve (3) fıkraları uyarınca vize başvurusunda bulunan kişinin ülkede kalacağı süre boyunca seyahat masraflarını karşılayacağına dair veya ikamet ettiği ülkeye veya uyruğuna tabi olduğu ülkede bulunan malvarlıklarını gösteren veya üçüncü bir ülkeye transit geçişle kabul edileceğini gösteren veya bu tip belgelere sahip olduğunu ispatlayan belgeler;
(d) Başvurulan vize süresinin bitiminden önce Üye Devletlerin toprağından ayrılma niyetinin değerlendirilmesini sağlayan bilgileri içeren belgeler.

2. Havaalanı transit vizesi için vize başvuru sahibinin sunması gereken belgeler:
(a) Planlanan havaalanı aktarımından sonra son destinasyona yapılacak seyahatle ilgili belgeler;
(b) Başvuru sahibinin Üye Devletlerin toprağına girmeyi amaçlamadığını gösteren malvarlıklarının bilgisini içeren belgeler.
3. Ek II'de paragraf 1 ve 2'de listelenen koşulların yerine getirilmesini doğrulamak için konsolosluğun vize başvuru sahibinden talep edebileceği ayrıntılı olmayan destekleyici belgelerin bir listesi
4. Üye Devletler, vize başvuru sahibinden her Üye Devletin kabul ettiği bir formu doldurarak sponsorluk ve/veya özel konaklama bilgilerinin ispatını göstermelerini talep edebilir. Bu form özellikle aşağıdaki bilgileri göstermelidir:
(a) Belgenin amacının sponsorluğun ve/veya konaklama bilgilerinin ispatını içerip içermediği;
(b) Ziyaretçinin birey, şirket veya organizasyon statüsünde başvuru yapıp yapmadığı;
(c) Ziyaretçinin kimlik ve iletişim bilgileri;
(d) davet edilen vize başvuru sahibi ve/veya sahipleri;
(e) Konaklama adresi bilgisi;

(f) Ziyaretin süresi ve amacı;

(g) Ziyaret edilen ülkedeki olası aile bağları.

Üye Devletin resmi diline ek olarak, başvuru formu, Avrupa Birliği kurumlarının diğer resmi dillerinden en az birini içermelidir. Schengen Vizesi başvuru formu, VIS Yönetmeliğinin Madde 37(1) fıkrasına istinaden gereken bilgiyi içererek başvuru sahibinin imzasını taşımalıdır. Başvuru formunun bir örneği Komisyona sunulmalıdır.

5. Yerel Schengen işbirliği içinde destekleyici belgeleri tamamlamak ve uyumlu hale getirme ihtiyacı yerel koşulları hesaba katmak için her yetki alanında değerlendirilecektir.

6. Konsolosluklar, eğer bir şahıs Üye Devletlerin dış sınırlarını geçtiği sırada Schengen Sınırları Yönetmeliğinin Madde 5(1) hükmündeki şartları sağladığına bir şüphe yoksa, özellikle önceki vizelerin yasal kullanımında Konsolosluk yetkilileri tarafından güvenilir bulunduğu durumlarda, Konsolosluklar paragraf 1'de geçen bir veya birden fazla şarttan feragat edebilir.

Madde 15

Seyahat Sağlık Sigortası

1. Tekli veya çift giriş Schengen vizesi almak için tektip vizeye başvuranlar, Üye Devletlerin topraklarında kaldıkları süre zarfında, tıbbi nedenler, acil sağlık sorunları ve/veya hastanede acil tıbbi tedavi gerektiren durumlar veya ölüm nedeniyle kendi ülkesine iadeyle ilgili ortaya çıkan bütün masrafları kapsayan yeterli ve geçerli bir seyahat sağlık sigortası belgesine sahip olduklarını ispatlamalıdırlar.

2. Tekli veya çift giriş (çoklu giriş) almak için tektip vizeye başvuranlar, ilk planlı ziyaretleri dönemini kapsayan yeterli ve geçerli bir seyahat sağlık sigortasına sahip olduklarını ispatlamalıdırlar.

Buna ekolarak, bu tip başvuru sahipleri, başvuru formunda sonraki ziyaretlerindeki seyahat sağlık sigortasına sahip olmaları gerektiğini belirten açıklamayı imzalayacaklardır.

3. Sigorta Üye Devletlerin sınırları içinde geçerli olacaktır ve şahsın planlı ziyaretinin veya aktarım süresini kapsayacaktır. Minimum kapsam 30.000 EURO olacaktır.

Birden fazla Üye Devletin toprağını kapsayan sınırlı bölgesel geçerliliği olan bir Schengen vizesi alındığında, söz konusu sigortanın kapsamı en azından ilgili Üye Devletlerde geçerli olacaktır.

4. Vize başvurusunda bulunanlar, sigortayı prensipte ikamet ettikleri ülkeden alırlar. Bunun mümkün olmadığı durumlarda başka bir ülkeden bu sigortayı almaları gerekir.
Bir başka kişi vize başvuru sahibinin adına sigorta aldığında, paragraf 3'teki şartlar uygulanacaktır.
5. Sigortanın kapsamının yeterli olup olmadığı değerlendirildiğinde, konsolosluklar bir Üye Devletteki sigorta şirketine yapılan istemlerin kabul edilebilir olup olmadığını tespit etmek zorundadır.
6. Sigorta koşulları, yeterli sigorta seviyesinin vize başvurusunda bulunan kişinin mesleki durumunun ışığında değerlendirilebileceği dikkate alınabilir. Bir seyahat sağlık sigortası belgesi sunmanın muafiyeti/istisnası gemiciler gibi özel meslek gruplarını içerir ki mesleki faaliyetlerinin bir sonucu olarak bu tip meslek grubundakilerin hali hazırda seyahat sağlık sigortaları mevcuttur.
7. Diplomatik pasaport sahipleri seyahat sağlık sigortası koşulundan muaftır.

Madde 16

Schengen Vize ücreti

1. Schengen vize başvurusunda bulunanlar vize ücreti olarak 60 EURO ödeyeceklerdir.
2. 6 ile 12 yaş arasındaki çocuklar için 35 EURO vize ücreti ödenecektir.
3. Schengen Vize ücreti idari maliyetleri yansıtacak şekilde düzenli olarak revize edilir.
4. Aşağıdaki kategorilerden birine giren Schengen vize başvuru sahipleri vize ücretinden muaf olacaktır:
(a) 6 yaşın altındaki çocuklar;
(b) Akademik çalışma veya eğitim amacıyla seyahate çıkan öğrenciler, lisansüstü öğrenciler ve onlara eşlik eden öğretmenler;
(c) Bilimsel araştırma amacıyla Avrupa Birliği içinde seyahat eden üçüncü ülkelerden gelen araştırmacılara yönelik kısa süreli tektip vize veren Üye Devletler ile vize mevzusunu kolaylaştırmayı amaçlayan Avrupa Parlamentosunun ve 28 Eylül 2005 tarihli Konseyin 2005/761/EC sayılı Tavsiyesinde tanımlanan bilimsel araştırma yapmak amacıyla seyahat eden üçüncü ülke vatandaşı olan araştırmacılar;
(d) Kar amacı gütmeyen organizasyonların düzenlediği seminer, konferans, spor etkinliği, kültürel veya eğitim amaçlı etkinliklere katılan kar amacı gütmeyen organizasyonlara katılan 25 yaş ve altındaki temsilcileri.

5. Aşağıdaki şahıslar vize ücretinden muaf olabilir:
(a) 6 yaşından büyük, 12 yaşından küçük çocuklar (ülkeye göre değişebilir)
(b) diplomatik ve hizmet pasaportu (gri pasaport) olanlar;
(c) Kar amacı gütmeyen organizasyonların düzenlediği seminer, konferans, spor etkinliği, kültürel veya eğitim amaçlı etkinliklere katılan kar amacı gütmeyen organizasyonlara katılan 25 yaş ve altındaki katılımcılar.

Yerel Schengen işbirliği çerçevesinde, Üye Devletler aşağıdaki istisnalar dışında başvuruyu yürütmeyi amaçlar:
6. Bireysel durumlarda, alınacak olan vize ücretinin miktarından feragat edilebilir veya azaltılabilir. Dış politika alanındaki çıkarları olduğu kadar kültürel ve sportif çıkarları da geliştirmek, kamu yararını gözeten diğer alanlarda veya insani sebeplerle strateji geliştirme amacıyla vize ücretinden vazgeçilebilir veya miktarı azaltılabilir.
7. Vize ücreti Euro olarak, üçüncü ülkenin ulusal kuru üzerinden veya başvurunun yapıldığı üçüncü ülkede kullanılan para birimi üzerinden alınacaktır ve Madde 18(2) ve 19(3) fıkralarında belirtilen durumlar dışında geri iadesi söz konusu değildir.
Euro'dan başka bir para biriminde tahsil edildiğinde, o kurdaki vize ücretinin miktarı, Avrupa Merkez Bankasının belirlediği Euro döviz kuru referansıyla başvuruda belirlenecek ve düzenli olarak gözden geçirilecektir. Vize ücretinin miktarı yuvarlanabilir ve konsolosluklar aynı ücretleri alan yerel Schengen işbirliği çerçevesinde ücreti tahsil edecektir.
8. Schengen Vize başvurusunda bulunan kişiye vize ücretinin ödendiğine dair makbuz verilir.

Madde 17

Schengen Hizmet Ücreti

1. Madde 43'e istinaden ek bir hizmet ücreti dış hizmet sağlayıcı tarafından tahsil edilebilir. Schengen Hizmet ücreti, Madde 43(6) hükmünde belirtildiği üzere bir veya birden fazla görevin gerçekleştirildiği dış hizmet sağlayıcı tarafından alınan maliyetlerle orantılı olacaktır.

2. Hizmet ücreti, Madde 43(2) maddesine istinaden yasal belgelerde belirtilecektir.

3. Yerel Schengen işbirliği çerçevesinde, Üye Devletler vize başvurusunda bulunan kişiden alınan hizmet ücretinin dış hizmet sağlayıcı tarafından önerilen hizmetleri gereğince yansıtmasını ve yerel koşullara uygun olmasını sağlamalıdır. Buna ek olarak Üye Devletler uygulana hizmet ücretinin başvuru koşullarıyla uyumlu olmasını sağlamalıdır.

4. Hizmet ücreti, Madde 16(1) fıkrasında belirtildiği üzere, olası azaltmalara veya Madde 16(2), (4), (5) ve (6) fıkralarında belirttirildiği üzere vize ücretinden istisnalara bakmaksızın vize ücretinin yarısından fazla olmamalıdır.

5. İlgili Üye Devlet(ler) Schengen vize başvurusu yapanların başvurularını doğrudan kendi konsolosluklarına yapılması imkanını yaratmalıdır.

BÖLÜM III

Schengen Vize Başvurusunun İncelenmesi ve Karara Bağlanması

Madde 18
Schengen Vizesine Yetkili Konsolosluk Onayı

1. Schengen Vize başvurusu yapıldıktan sonra, konsolosluk Madde 5 ve 6 hükümleri uyarınca başvurunun incelenip incelenmeyeceğine ve karara bağlanıp bağlanmayacağına onay verir.

2. Eğer konsolosluğun o başvuruyla ilgili yetkisi yoksa, vize başvurusunda bulunan kişi tarafından sunulan form ve belgelere geri dönerek gecikme olmaksızın vize ücretinin iadesini yaparak yetkili konsolosluğa başvuru yönlendirir.

Madde 19

Schengen Vize Kabul Koşulları

1. Yetkili konsolosluk aşağıdaki koşulları gerçekleşip gerçekleşmediğini kontrol eder:

Başvurunun Madde 9(1) hükmünde belirtilen sürede yapılıp yapılmadığını,

Başvurunun Madde 10(3)(a) hükmünden (c) hükmüne olan bölümde belirtilen unsurları içerip içermediğini,

Schengen Vize başvuru sahibinin biyometrik verisinin alınıp alınmadığını,

Vize ücretinin ödenip ödenmediğini.

2. Yetkili konsolosluğun paragraf 1'de yer alan koşulların yerine getirildiğini ve vize başvurusunun kabul edilebilir ve konsolosluğun gerçekleştirmeye muktedir olduğunu onayladığında:

Schengen VIS Yönetmeliğinde Madde 8'de tanımlanan prosedürleri takip eder ve

Sonrasında başvuruyu incelemeye alır
VIS Yönetmeliğinin Madde 6(1), 7,9(5) ve 9(6) hükümleri uyarınca VIS'e veri sadece gerekçeli yetkili konsolosluk yetkilileri tarafından girilecektir.

3. Yetkili konsolosluk paragraf 1'de geçen koşulların gerçekleştirilmediğine karar verirse, başvuru kabul edilmez ve konsolosluk gecikmeden aşağıdaki işlemleri gerçekleştirir:
Başvuru sahibine başvuru formunu ve diğer belgeleri iade eder,

Biyometrik veriyi yokeder.

Schengen vize ücretini geri iade eder

Başvuruyu incelemez

4. Değişiklik yapmak suretiyle, paragraf 1'deki başvuru koşullarının kriterlerini karşılamayan bir vize başvurusu insani sebeplerle veya ülkenin ulusal çıkarları söz konusu olduğunda kabul edilebilir

Madde 20

Schengen Vize Başvurusunun kabul edildiğini gösteren pul

1. Bir vize başvurusu kabul edildiğinde, yetkili konsolosluk başvuruyu yapan kişinin pasaportuna pul yapıştıracaktır. Pul Ek II'de belirtilen şekilde olacak ve aynı Ek'in hükümleri uyarınca pasaporta yapıştırılacaktır.

2.Diplomatik, hizmet/resmi ve özel pasaportlara pul yapıştırılmaz.
3.Bu Maddenin hükümleri, VIS Yönetmeliği Madde 48 uyarınca, VIS bütün bölgelerde tamamen uygulanmaya başladığı tarihe kadar Üye Devletlerin konsolosluklarında uygulanacaktır.

Madde 21

Giriş koşullarının ve risk değerlendirmesinin doğrulanması

1. Tektip vize başvurusunda, başvuru sahibinin Schengen Sınırları Yönetmeliğinin Madde 5(1)(a), (c), (d) ve (e) hükümlerinde geçen giriş koşullarını yerine getirip getirmediği tespit edilmelidir. Ayrıca Schengen vize başvuru sahibinin yasadışı göç için veya Üye Devletlerin güvenliği açısından bir risk teşkil edip etmediği ve vizenin sona erme tarihinden önce Üye Devletlerin toprağından ayrılmayı amaçlayıp amaçlamadığı kontrol edilmelidir.
2. Her başvuru işlemi sırasında, Schengen VIS Yönetmeliğinin Madde 8(2) ve Madde 15 hükümleri uyarında VIS'e danışılmalıdır. Üye Devletler, hatalı ret kararları ve tanımlamalardan kaçınmak için VIS Yönetmeliği Madde 15 hükümlerine istinaden tüm araştırma kriterlerinin kontrolünü sağlamakla yükümlüdür.
3. Konsolosluk, Schengen vize başvuru sahibinin tüm giriş şartlarını yerine getirip getirmediğini kontrol ederken aşağıdaki kriterleri araştırmalıdır:
(a) Sunulan pasaport ya da seyahat belgesi hatalı, sahte veya yırtık olmamalıdır;
(b) Planlanan ziyaretin amacı ve koşulları açısından vize başvurusunun gerekçesi ve başvuru sahibinin hem planlanan ziyaret süresince hem de vatandaşı olduğu ülkeye ya da ikamet ettiği ülkeye dönmesi açısından veya transit vizesinde yeterli malvarlığına sahip olduğunu gösteren belgeler veya bu malvarlıklarına yasal olarak sahip olduğunu gösteren belgeler;
(c) Vize başvurusunda bulunan kişiye ait Schengen Bilgi Sisteminde (Schengen Information System) ülkeye girişi engelleyebilecek onunla ilgili bir uyarının olup olmadığına bakılmalıdır;

(d) Schengen Sınırlar Yönetmeliği Madde 2(19) hükmünde tanımlandığı üzere vize başvuru sahibinin uluslararası güvenlik veya kamu sağlığı açısından bir tehdit oluşturmadığı ve özellikle Üye Devletlerin veri tabanında aynı nedenlerle ülkeye giriş izninin reddedildiğine dair bir uyarının olup olmadığı kontrol edilmelidir;
(e) Vize başvuru sahibinin gerektiği yerde yeterli miktarda malvarlığını ve geçerli bir seyahat sağlık sigortası olduğunu gösteren belgeler.

4. Konsolosluk, başka bir Üye Devlet tarafından verilmiş ulusal uzun süreli (D tipi) Schengen vize veya bir oturum izni kapsamında olası ziyaretlere bakmaksızın, vize başvuru sahibinin Üye Devletlerin sınırları içinde onaylı maksimum ziyaret süresini aşmadığını doğrulamak için önceki ve planlanan ziyaretlerin süresini araştıracak ve doğrulayacaktır.
5. Planlanan ziyaret için başvuruda kullanılan finansal olarak yeterli olduğunuzu gösteren belgelerdeki para miktarı, Schengen Sınırları Yönetmeliğinin Madde 34(1) hükmü uyarınca Üye Devletler tarafından belirlenen referans miktarlarına dayanarak, Üye Devletlerde, konaklama ve seyahat masrafları ortalama ücretler referans alınarak, ülkede kalınacak günlerin sayısı ile çarpılarak ziyaretin amacı ve süresine göre değerlendirilir. Sponsorluğun olduğunu ve/veya özel konaklama masraflarını ispat eden belgeler de finansal yeterliliği gösteren belgelere dahi edilebilir.
6. Konsolosluk, havaalanı transit vizesi için yapılan bir başvuruyu incelerken özellikle şu unsurları kontrol etmelidir:

(a) seyahat belgelerinin hatalı, okunaksız veya sahte olup olmadığını;
(b) üçüncü ülke vatandaşının uçağının kalkış ve varış noktalarını ve planlanan güzergâhın ve havaalanı aktarmasının yapılacağı yerin uyumlu olup olmadığını;
(c) son varış noktasına doğru çıkılan seyahatin ispatı.
7. Schengen vize başvurusunun incelenmesi, sunulan belgelerin gerçek bilgileri içermesine ve güvenilirliğine ve vize başvuru sahibinin verdiği ifadelerin ve açıklamaların doğruluğuna ve güvenilirliğine dayanacaktır.

8.Konsolosluklar Schengen vize başvurusunun incelenmesi sırasında, gerekçeli kararlarla vize başvuru sahibini bir görüşmeye çağırabilir ve ek evrak talebinde bulunabilir.

9. Önceki bir Schgengen vizesi reddi yeni bir vize başvurusunun otomatik olarak ret ile sonuçlanmasına neden olmayacaktır. Yeni bir Schengen vize başvurusu, tüm mevcut bilgiye dayanarak değerlendirilecektir.

Madde 22

Diğer Üye Devletlerin merkezi otoritelerinin ön danışmanlığı

1. Bir Üye Devlet, spesifik üçüncü ülkelerin vatandaşları veya bu vatandaşların bulunduğu spesifik kategorilerde konsolosluklara yapılan vize başvurularının incelenmesi sırasında diğer Üye Devletlerin merkezi otoritelerinin kendi merkezi otoritelerine danışmalarını talep edebilir. Bu tür bir danışmanlık havaalanı transit vizesi başvurularına uygulanmayacaktır.

2. Danışılan merkezi otoriteler, danışmanın yapılmasının ardından 7 gün içinde kesin olarak yanıt verecektir. Bu süre zarfında yanıtın verilmemesi, bir vizenin verilmesine itiraz edebilecek bir dayanaklarının olmadığı anlamına gelecektir.

3. Üye Devletler, uygulamaya girmeden önce önceki danışmanlık koşulunun geri çekilmesi veya sunulmasıyla ilgili Komisyonu bilgilendirecektir. Bu bilgi ayrıca ilgili yetki alanında yerel Schengen işbirliği içinde de verilecektir.

4. Komisyon Üye Devletleri bu tip bildirimlerle ilgili olarak bilgilendirecektir.

5. Schengen Danışmanlık Ağının VIS Yönetmeliğinin madde 46 hükmüne istinaden değiştirilme tarihinden itibaren, ön danışmanlık aynı Yönetmeliğin madde 16(2) hükmü uyarınca gerçekleştirilecektir.

Madde 23

Schengen Vize Başvurusu hakkında karar

1. Schengen Vize başvurularına, Madde 19 uyarınca kabul edilebilir bir başvurunun başlama tarihinden itibaren 15 iş günü içinde karara bağlanır.

2. Özellikle başvurunun dikkatle daha fazla incelenmesi gerektiği durumlarda veya temsil edilen Üye Devletin yetkililerine danışıldığı temsil durumlarında ve bireysel durumlarda bu süre 30 iş gününe kadar uzatılabilir.

3. İstisnai olarak, belirli durumlarda ek belge istendiğinde, bu süre maksimum 60 iş güne kadar uzayabilir.

4. Schengen Vize başvurusu geri çekilmedikçe;
(a) Madde 24 uyarınca tektip bir vize verilmesi kararı alınacaktır;
(b) Madde 25 uyarınca sınırlı bölgesel geçerliliği olan bir vize verilmesi kararı alınacaktır;

(c) Madde 32 uyarınca vizenin reddedilmesine karar verilecektir;
(d) Madde 8(2) uyarınca başvurunun incelenmesine devam edilmemesi ve temsil edilen Üye Devletin konu ile ilgili yetkililerine aktarılması kararı alınacaktır.

Parmak izi almanın fiziki olarak mümkün olmaması, Madde 13(7)(b) hükmünce vizenin kabulünü veya reddini etkilemeyecektir.

BÖLÜM IV

Schengen Vizesinin verilmesi

Madde 24

Schgengen Tektip vizenin verilmesi
1. Geçerli bir vizenin süresi ve onay verilen ziyaret süresinin uzunluğu, Madde 21 uyarınca yürütülen araştırmaya dayanacaktır.
Vize bir, iki veya çoklu giriş için verilebilir. Vizenin geçerlilik süresi 5 yılı aşmayacaktır.
Transit sırasında, onaylanan kalmanın süresi transitin amacı açısından gereken süre ile uyumlu olacaktır.
Madde 12(a) hükümleri saklı kalmak koşuluyla, bu vizenin geçerlilik süresi 15 günlük ek bir süreyi içerecektir.
Üye Devletler, kamu düzeni nedenleriyle veya herhangi bir Üye Devletin uluslararası ilişkileri nedeniyle böyle bir ek süre verilmesine karar veremeyebilirler.
2. Madde 12(a) hükümleri saklı kalmak koşuluyla, çok girişli vizeler, aşağıdaki koşulların karşılandığı yerde 6 ay ile 5 yıl arasında bir geçerlilik süresi ile verilecektir:
(a) Üye Devletler ve Avrupa Birliği konsoloslukları, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile düzenli resmi bağlantıları olan iş adamı, kamu personeli gibi mesleki durumu olan veya aile durumundan dolayı veya eğitim, seminer ve konferanslara katılım amaçlı seyahate çıkan veya aile üyeleri Avrupa Birliği vatandaşı olan ya da üçüncü ülke vatandaşlarının Avrupa Birliğinde ikamet eden aile üyelerini ziyaretleri gibi amaçlarla vize başvurusunda bulunan şahıslar ne sıklıkla seyahat edeceklerini, seyahat amaçlarını ve gerekçelerini ispat etmekle yükümlüdürler;
(b) Vize başvuru sahipleri, özellikle önceki Schengen tektip vizelerin yasal kullanımı veya sınırlı bölgesel geçerliliği olan vizelerde, vatandaşı olduğu ülkedeki ekonomik durumu ve aldığı vizenin süresi dolmadan önce Üye Devletlerin toprağından ayrılacağını gösteren gerçek amaçlara sahip olduğunu göstermek açısından bilgilerin doğruluğunu ve şahıs olarak kendi güvenilirliğini ispatlamakla yükümlüdür.
3. VIS Yönetmeliğinin Madde 10 (1) hükmünde belirtilen veri, böyle bir vizenin verilmesine karar verildiğinde VIS'e girilecektir.

Madde 25

Sınırlı bölgesel geçerliliği olan Schengen vizesinin verilmesi
1. Sınırlı bölgesel geçerliği olan bir vize aşağıdaki koşullarda istisnai olarak verilecektir:
(a) Üye Devlet, ulusal çıkar nedeniyle veya uluslararası yaptırımlar nedeniyle insani gerekçelerle vize verilmesini gerekli gördüğü durumlarda;

(i) Schengen Sınırları Yönetmeliğinin Madde 5(1)(a), (c), (d) ve (e) hükümlerinde yer alan giriş koşullarının yerine getirilmesi gerektiği prensibinin ihlal edildiği durumlarda;
(ii) Tektip vize verilmesiyle ilgili Madde 22 uyarınca danışılan Üye Devlet tarafından yapılan bir itiraza rağmen vize verildiği durumlarda; ya da
(iii) Ön danışma Madde 22 uyarınca gerçekleştirilmemesine rağmen acil durumlarda vize verilir; ya da

(b) Söz edilen sebepler Konsolosluk tarafından gerekçelendirildiğinde, bir vize başvuru sahibine aynı 6 aylık dönem sırasında bir ziyaret için vize verilir. Schengen vize başvuru sahibi bu 6 ayın üstüne, 3 aylık bir ziyaret için kalmasına izin veren tek tip bir vizeye veya sınırlı bölgesel geçerliliği olan bir vizeyi kullanmışsa.
2. Sınırlı bölgesel geçerliliği olan bir vize, vizeyi veren Üye Devletin sınırları içinde geçerli olacaktır. İstisnai durumlarda, Üye Devletlerin rızasına bağlı olarak birden fazla Üye Devletin sınırları içinde de geçerli olabilir.
3. Bir Schengen vize başvuru sahibi bir veya daha fazla Üye Devletin tanımadığı bir pasaporta sahipse, pasaportu tanıyan Üye Devletlerin sınırları içinde geçerli olan bir vize verilecektir. Vizeyi veren ülke vize başvurusunda buluna şahsın pasaportunu tanımıyorsa, Schengen vize ancak o Üye Devlet için geçerli olacaktır.
4. Sınırlı bölgesel geçerliliği olan bir vize paragraf 1(a) hükmünde tanımlanan durumlarda verildiğinde, vizeyi veren Üye Devletin merkezi otoriteleri, gecikme olmaksızın, VIS Yönetmeliğinin Madde 16(3) hükmünde geçen prosedülerle, diğer Üye Devletin merkezi otoritelerine uygun şekilde bilgi verecektir.
5. VIS Yönetmeliğinin Madde 10(1) hükümündeki veri, böyle bir vizenin verilmesine karar verildiğinde VIS'e girilmelidir.

Madde 26

Schengen Havaalanı transit vizesinin verilmesi

1. Bir havaalanı transit vizesi, Üye Devletlerin topraklarında konumlanan havaalanlarının uluslararası aktarma bölgelerinden aktarma yapmak amacıyla geçerli olacaktır.
2. Madde 12(a) hükmü saklı kalarak, bu vizenin geçerlilik süresi 15 günlük ek bir süreyi içerecektir.

Üye Devletler, kamu düzeni nedenleriyle veya herhangi bir Üye Devletin uluslararası ilişkileri nedeniyle böyle bir ek süre verilmesine karar veremeyebilirler.
3. Madde 12(a) hüküm saklı kalarak, çok girişli havaalanı transit vizeleri en fazla 6 aylık geçerliliği olan bir süre için verilecektir.
4. Aşağıdaki kriterler çok girişli havaalanı transit vizesi verme kararı açısından uygundur:
(a) Vize başvuru yapan kişinin sıklıkla ve/veya düzenli şekilde aktarma yapma ihtiyacı; ve
(b) Önceki tektip vizelerin, sınırlı bölgesel geçerliliği olan vizeleri veya havaalanı transit vizelerin yasal kullanımı, vatandaşı olduğu ülkedeki ekonomik durumu ve yolculuğuna devam etmesiyle ilgili gerçekçi sebepler, vize başvurusu yapan kişinin doğruluğu ve güvenilir olması önemlidir.
5. Eğer vize başvuru sahibi Madde 3(2) hükümleri uyarınca bir havaalanı transit vizesine sahipse, havaalanı transit vizesi sadece ilgili Üye Devletin (ya da Üye Devletlerin) sınırları içinde konumlanan havaalanlarının uluslararası transit bölgelerinden aktarma yapmak amacıyla geçerli olacaktır.
6. VIS Yönetmeliğinin Madde 10(1) hükümündeki veri, böyle bir vizenin verilmesine karar verildiğinde VIS'e girilmelidir.

Madde 27

Schengen Vize etiketini doldurma

1. Schengen Vize etiketindeki bilgiler doldurulurken, ICAO belgesi 9303 Bölüm 2'de belirtildiği şekilde, Ek VII'de belirtilen zorunlu girişlerin yerleştirilmesi ve makine tarafından okunabilen bölgenin doldurulması gerekir.

2. Üye Devletler vize etiketinin yorumlar' bölümüne ulusal girişleri ekleyebilir ki bunlar Ek VII'deki zorunlu girişleri kopyalamayacaktır

3. Vize etiketindeki bütün girişlerin çıktısı alınmış olmalıdır ve çıktısı alınmış bir vize etiketinde manuel olarak herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır.
4. Vize etiketleri manuel olarak ancak teknik olarak zorunlu sebeplerle manuel olarak doldurulabilir. Vize etiketinde manuel olarak hiçbir değişiklik yapılmayacaktır.

5. Vize etiketi bu metinde yer alan paragraf 4 uyarınca manuel doldurulduğunda, bu bilgi VIS Yönetmeliğinin Madde 10(1)(k) hükmü uyarınca VIS'e girilecektir.

Madde 28

Schengen Vize Etiketinin geçersizliği

1. Henüz pasaporta yapıştırılmamış bir vize etiketinde bir hata tespit edilirse, vize etiketi geçersiz olacaktır.

2. Pasaporta yapıştırılmış bir vize etiketinde bir hata tespit edilirse, vize etiketinin üstüne silinmez mürekkeple geçersiz olduğunu belirten bir çarpı işareti çizilecek ve yeni bir vize etiketi başka bir sayfaya yapıştırılacaktır.

3. VIS Yönetmeliğini Madde 10(1) hükmü uyarınca VIS'e girilen uygun bir veride hata tespit edilirse, bu hata aynı Yönetmeliğin Madde 24(1) hükmü uyarınca düzeltilecektir.

Madde 29

Schengen Vize etiketini yapıştırma

1. Madde 27 ve Ek VII'de belirtilen veriyi içeren Schengen vize etiketi çıktısı EK VIII'de yer alan hükümler uyarınca pasaportun üstüne yapıştırılacaktır.
2. Vize veren Üye Devlet başvuru sahibinin pasaportunu tanımaz ise, vizesi yapıştırmak için ayrı bir kağıt kullanılacaktır.
3. Schengen Vize etiketi, vizeyi iliştirmek için ayrı bir kağıda yapıştırıldığında, bu bilgi VIS Yönetmeliği Madde 10(1)(j) uyarınca VIS'e girilecektir.
4. Başvuru sahibinin pasaportunda bulunan kişilere verilen bireysel vizeler o pasaporta yapıştırılacaktır.
5. Bu tür insanları içeren pasaport vizeyi veren Üye Devlet tarafından tanınmazsa, bireysel etiketler ayrı bir kağıda yapıştırılacaktır.

Madde 30

Schengen vizesinden elde edilen haklar

Tektip vize veya sınırlı bölgesel geçerliliği olan bir vizeye sadece sahip olmak otomatik olarak ülkeye giriş hakkı vermez

Madde 31

Diğer Üye Devletlerin merkezi otoritelerinin bilgisi

1. Havaalanı transit vizesi hariç olmak üzere, bir Schgen Üye Devlet, diğer Üye Devletlerin belirli üçüncü ülke vatandaşlarına veya bu türdeki belirli vatandaşlık kategorisindekilere vize veren konsolosluklarının kendi merkezi otoritelerini bilgilendirmelerini talep eder.

2. Üye Devletler, uygulamaya girmeden önce böyle bilgilerle ilgili koşulların oluşturulması veya ortadan kaldırılmasına dair Komisyonu bilgilendirecektir. Bu bilgi ilgili yetki alanında yerel Schengen işbirliği içinde de verilecektir.

3. Komisyon Üye Devletleri bu tür bildirimlerle ilgili olarak bilgilendirecektir.

4. VIS Yönetmeliğinin Madde 46 hükmünde belirtilen tarihten itibaren, bu bilgi aynı Yönetmeliğin Madde 16(3) hükmü uyarınca aktarılacaktır.

Madde 32

Schengen Vizesinin reddi


1. Madde 25(1) hükmünü ihlal etmeden, bir vize başvuru sahibinin Schengen vizesi aşağıdaki koşullar çerçevesinde reddedilir:

(a) Eğer başvuru sahibi:

(i) hatalı, okunaksız veya sahte pasaport sunarsa;

(ii) planlanan ziyaretin amacını ve koşullarına dair gerekçelendirme sunmazsa;

(iii) planlanan ziyaret süresince ve ikamet ettiği veya vatandaşı olduğu ülkeye geri döneceğine dair veya kabul edildiği üçüncü bir ülkeye aktarmayla ilgili finansal yeterliliğini ispat edemezse veya finansal yeterliliğini yasal belgelerle ispat edemezse;

(iv) tektip vize veya sınırlı bölgesel vizenin geçerliliği temelinde Üye Devletlerin toprağında mevcut 6 aylık dönem boyunca hali hazırda 3 ay ülkede kaldıysa;

(v) giriş reddiyle ilgili SIS'te hakkında uyarı bulunan bir şahıs ise;

(vi) Schengen Sınırları Yönetmeliğinin Madde 2(19) hükmünde tanımlandığı üzere kamu düzeni, uluslararası güvenlik veya kamu sağlığı açısından veya herhangi bir Üye Devletin uluslararası ilişkileri bakımından tehdit olarak algılanıyorsa ve özellikle aynı sebeplerle ülkeye girişi reddini gösteren Üye Devletlerin ulusal veri tabanında kişi hakkında bir uyarı varsa; veya

(vii) yeterli ve geçerli bir seyahat sağlık sigortasının olduğuna dair bir ispat yok ise;

veya

(b) başvuru sahibi tarafından sunulan destekleyici belgelerin veya içeriklerinin doğruluğu ve verdiği ifadelerin güvenilirliği veya vize süresi dolmadan önce Üye Devletlerin toprağından ayrılacağına dair niyetiyle ilgili makul şüpheler varsa.
2. Bir vize reddi kararı ve ona dayalı sebepler, Ek VI'da sunulan standart formda Schengen vize başvurusu yapan kişiye bildirilir.

3. Schengen Vizesi reddedilen vize başvuru sahipleri yeniden başvuru yapma hakkına sahiptirler. Başvurular, başvuruyla ilgili son kararı verecek olan Üye Devlete ve o Üye Devletin ulusal hukukuna göre yapılmalıdır. Üye Devletler, Ek VI'da belirlenen bir temyizde izlenen prosedürün içerdiği bilgiyi vize başvurusunda bulunanlara sağlamalıdır.

4. Madde 8(2) hükmünde yer alan durumlarda, temsilci Üye Devletin konsolosluğu, temsil edilen Üye Devlet tarafından alınan vize kararını vize başvuru sahibine bildirecektir.
5. Reddedilen vize ile ilgili bilgi, VIS Yönetmeliğinin Madde 12 hükmü uyarınca VIS'e girilecektir.

Bölüm V

Schengen vizesinin modifikasyonu

Madde 33

Uzatma

1. Verilen bir Schengen vizesinin geçerlilik süresi ve/veya ziyaretin süresi, Üye Devletin yetkili otoritesi vize sahibinin, vizeyle onaylanan ziyaret süresinin veya geçerlilik süresinin dolmasından önce Üye Devletin topraklarından ayrılmasını engelleyen insani sebeplerin veya zorunlu sebepleri ispat etmesini dikkate aldığı durumda uzatılacaktır. Böyle bir uzatma kararı için ücret talep edilmeyecektir.

2. Vize sahibi, ziyaretin süresini veya geçerlilik süresinin uzatmayı gerekçelendiren ciddi kişisel sebepleri ispat ederse, verilen vizenin geçerlilik süresi veya ziyaretin süresi uzatılabilir. Böyle bir uzatma durumunda 30 Euro'luk bir ücret tahsil edilecektir.
3. Schengen vizesini uzatan otoritenin kararının aksi bildirilmedikçe, uzatılan vizenin bölgesel geçerliliği orijinal vizedekiyle aynı olacaktır.

4. Vizeyi uzatmakla yetkili otorite, toprağında o anda üçüncü ülke vatandaşının mevcut olup vize uzatmak için başvurduğu Üye Ülkenin yetkili otoritesi olmalıdır.

5. Üye Devletler, vizeleri uzatan yetkili otoritelerle ilgili Komisyona bildirimde bulunacaktır.

6. Vizelerin uzatılması bir vize etiketinin formunu alacaktır.

7. VIS Yönetmeliğinde yer alan Madde 14 uyarınca uzatılan vize hakkında bilgi VIS'e girilecektir.

Madde 34

Schengen Vizesinin iptali

1. Bir vize, verildiği tarihte vize alma koşullarını karşılamadığına dair kanıt varsa feshedilebilir. Vizenin özellikle sahtekarlık yoluyla alındığına dair ciddi bulgular varsa vize feshedilecektir. Bir vize prensipte, onu veren Üye Devletin yetkili otoriteleri tarafından feshedilebilir. Bir vize başka bir Üye Devletin yetkili otoriteleri tarafından da feshedilebilir ki böyle bir durumda vizeyi veren Üye Devletin yetkili otoritelerinin böyle bir fesih kararıyla ilgili bilgilendirilmeleri gerekir.

2. Schengen vize, alındığı zamanki koşulları artık karşılanmadığına dair kanıt varsa iptal edilebilir. Schengen vize prensipte, onu veren Üye Devletin yetkili otoriteleri tarafından iptal edilir. Schengen vize başka bir Üye Devletin yetkili otoriteleri tarafından da iptal edilebilir ki böyle bir durumda vizeyi veren Üye Devletin yetkili otoritelerinin böyle bir iptal kararıyla ilgili bilgilendirilmeleri gerekir.

3. Schengen vizesi, vize sahibinin talebi üzerine de iptal edilebilir. Vizeyi veren Üye Devletlerin yetkili otoriteleri böyle bir iptal ile ilgili bilgilendirilmelidir.

4. Vize sahibi gideceği ülke sınırına geldiğinde, Madde 14(3) hükmündeki destekleyici belgelerden birine veya birden fazlasına sahip değilse, vize sahibini hatası otomatik olarak vizenin feshedilmesine veya iptal edilmesine yol açmaz.

5. Bir vize feshedildiğinde veya iptal edildiğinde, İPTAL' yazısı vizenin üstüne yapıştırılacak ve bir güvenlik önlemi olarak vize etiketinin optik değişken özelliği elektronik gizli görüntü' sayesinde vize' üstü çizili olarak geçersiz olacaktır.

6. Schengen vizesinin fesih veya iptal kararı ve bu karar dayanan sebepler Ek VI'de yer alan standart formda belirtilen araçlarla vize sahibine veya vize başvurusu yapan kişiye bildirilir.

7. Vize, paragraf 3 uyarınca vize sahibinin talebiyle iptal edilmedikçe, vize sahibi feshedilen veya iptal edilen vizesi için temyiz hakkına sahiptir. Temyizler, fesih veya iptal kararını veren Üye Devlete karşı yapılacaktır, o Üye Devletin ulusal hukuku çerçevesinde yapılacaktır. Üye Devletler, Ek VI'da belirtilen temyizde izlenecek prosedüre ilişkin bilgiyi temyize giden başvuru sahibine bildireceklerdir.

8. VIS Yönetmeliğinin Madde 13 hükmü uyarınca feshedilen veya iptal edilen vize bilgisi VIS'e girilecektir.

BÖLÜM VI

Dış sınırlarda verilen Schengen vizeleri

Madde 35

Dış sınırlarda başvurusu yapılan Schengen vizeleri

1. İstisnai durumlarda aşağıdaki koşullar yerine getirildiğinde, sınır geçiş noktalarında vizeler verilebilir:
(a)Schengen vize başvuru sahibi, Schengen Sınırları Yönetmeliğinin madde 5(1)(a), (c), (d) ve (e) hükmünde belirtilen şartları yerine getirmelidir;

(b) Schengen vizesi başvuru sahibi önceden bir vize başvurusunda bulunacak ve talep edildiğinde, giriş için beklenmedik ve mecburi nedenleri doğrulayan destekleyici belgeleri sunacak durumda değilse ve
(c) Schengen vize başvuru sahibinin vatandaşı olduğu veya ikamet ettiği ülkeye geri dönüşü veya Üye Devletlerden başka Devletler üzerinden aktarma yoluyla ülkesine geri dönüşünde Schengen müktesebatını tamamen yerine getirmiş olması mutlak surette değerlendirilir.
2. Üye devletlerin dış sınırlarında vize talep edildiğinde, vize başvuru sahibinin seyahat sağlık sigortası taşıması koşulu, böyle bir seyahat sağlık sigortasının sınır geçiş noktasında mevzut olmaması veya insani sebeplerle uygulanmayabilir.
3. Dış sınırlarda verilecek vize tektip vize olacaktır ve planlana ziyaretin amacına ve koşullarına bağlı olarak başvuru sahibine en fazla 15 gün süreyle kalma hakkı verir. Transit geçiş durumunda, onaylanmış ziyaretin uzunluğu transitin amacı için gereken süreye uygun olmalıdır.
4. Schengen Sınırları Yönetmeliğinin Madde 5(1)(a), (c), (d) ve (e) hükmünde belirtilen koşullar yerine getirildiğinde, sınırda vize verme yetkisi olan otoriteler, bu Yönetmeliğin Madde 25(1)(a) hükmü uyarınca vize alınacak olan Üye Devletin sınırlarında geçerli, sınırlı bölgesel geçerliliği olan bir vize verebilirler.
5. Madde 22 uyarınca, kendisi için ön danışmanlık gereken kişilerin kategorisinde yer alan üçüncü ülke vatandaşlarına dış sınırda prensipte vize verilmeyecektir.

Bununla birlikte, Madde 25(1)(a) uyarınca istisnai durumlarda, vize veren Üye Devletin toprağında sınırlı bölgesel geçerliliği olan bir vize, dış sınırda böyle kişilere verilebilir.
6. Madde 32(1) hükmünde belirtilen bir vizenin reddedilmesine dair nedenlere ek olarak, eğer bu metnin paragraf 1(b) hükmündeki şartlar yerine getirilmezse, sınır geçiş noktasında vize reddedilecektir.
7. İptalin ve temyiz hakkının gerekçelendirmesi ve bildirilmesiyle ilgili olarak Madde 32(3) ve Ek VI'da belirtilen hükümler uygulanacaktır.

Madde 36

Dış sınırda transit geçen gemicilere verilen vizeler

1. Üye Devletlerin dış sınırlarını geçerken bir vizeye sahip olması talep edilen bir gemiciye sınırda transit amaçlı bir vize verilebilir, ancak aşağıdaki koşulların yerine getirilmesi gerekir:
(a) Gemici Madde 35(1) hükmünde belirtilen koşulları yerine getirmelidir; ve

(b) Gemici, gemi görevlisi olarak çalışacağı veya çalıştığı gemiye binmek, gemiye geri dönmek veya gemiden inmek gibi amaçlarla sözkonusu sınırdan geçiyor olmalıdır.
2. Gemiciye sınırda bir transit vize vermeden önce, yetkili ulusal otoriteler Ek IX Bölüm 2'de belirtilen kurallara uyacaklardır ve sözkonusu denizciye dair gerekli bilgilerin Ek IX Bölüm 2'de belirtilen transit geçen gemiciler için gerektiği şekilde doldurulması gereken form aracılığıyla değiştirildiğinden emin olacaklardır.
3. Bu Maddenin hükümleri, Madde 35(3), (4) ve (5) hükümlerini ihlal etmeden uygulanacaktır.

BAŞLIK IV

İDARİ YÖNETİM VE ORGANİZASYON

Madde 37

Schengen Vize bölümlerinin organizasyonu

1. Üye Devletler kendi konsolosluklarının Schengen vize bölümlerini organize etmekle yükümlüdür. İşlemler sırasında dikkat seviyesindeki herhangi bir azalmayı engellemek ve yerel düzeyde çalışan ekibin baskıya maruz kalmaması için, başvurularla doğrudan ilgilenen ekibin rotasyon planları uygun koşullarda oluşturulacaktır. Net çalışma yapıları ve son kararın alınmasına ilişkin sorumlulukların paylaşılmasına özel bir dikkat ve önem verilecektir. VIS, SIS ve diğer gizli bilgi sistemlerine danışma için giriş yetkisi sınırlı sayıda yetkili ekiple sınırlandırılacaktır. Bu tür veri tabanlarına yetkisizi girişleri engellemek için gereken önlemler alınacaktır.

2. Vize etiketlerinin saklanması ve idaresi, sahtekârlık veya kayıp gibi durumlarla karşılaşılmaması için alına yeterli güvenlik önlemlerine bağlı olacaktır. Her konsolosluk sahip olduğu vize etiketlerinin muhasebesini tutacaktır ve her vize etiketinin nasıl kullanıldığının kaydını tutacaktır.

3. Üye Devletlerin konsoloslukları başvuruların arşivini tutacaktır. Her bireysel dosya, vize ekibi gerektiğinde başvuru ile ilgili karar geçmişine bakabilmesi için, başvuru formunu, destekleyici uygun belgelerin fotokopilerini, kontrol yapıldığına dair kaydı ve ilgili vizenin referans numarasını içermek zorundadır.

Madde 23(1) hükmüne istinaden, bireysel başvuru dosyaları, başvuru hakkında verilen karar tarihinden itibaren minimum 2 yıl süre ile saklanacaktır.

Madde 38

Konsoloslukların başvuruları inceleme ve takip etme kaynakları

1. Üye Devletler, başvuruların incelenmesiyle ilgili görevlerin yerine getirilmesi için yeterli sayıda uygun bir kadroyu etkin şekilde kullanacaktır. Böylece kamuya makul ve uyum içinde hizmet sunumu sağlanmış olacaktır.

2. Ana maddeler uygun fonksiyonel koşulları karşılayacaktır ve uygun güvenlik önlemlerinin alınmasını sağlayacaktır.

3. Üye Devletlerin merkezi otoriteleri hem ülke dışındaki konsolosluklarda çalışanlarını hem de yerel düzeyde çalışan kadroya yeterli eğitimin verilmesini sağlayacak ve konuyla ilgili Topluluk ve ulusal hukuk hakkında tamamlanmış, kesin ve güncel bilgiyi onlara aktarmakla yükümlü olacaktır.

4. Üye Devletlerin merkezi otoriteleri başvuruları inceleme işlemini yürütmenin sık ve uygun şekilde takibini yapacak ve bu Yönetmeliğin hükümlerinden sapmaları tespit ettiğinde doğru önlemleri alacaktır.

Madde 39

Personelin idaresi

1. Üye Devletlerin konsoloslukları vize başvurusunda bulunanları saygı çerçevesinde kabul edilmelerini sağlayacaktır

2. Konsolosluk personeli görevleri esnasında insan itibarını en yüksek düzeyde hizmet verecektir. Bu konudaki tedbirler bu tür tedbirlerle izlenen amaçlarla doğru orantılı olarak alınacaktır.

3. Konsolosluk personeli görevlerini icra sırasında kişilere cinsiyet, ırk veya etnik köken, din veya inanç, fiziki yetersizlik, yaş veya cinsel eğilime göre asla ayrımcılık uygulamayacaktır.

Madde 40

Schengen Formları

1. Her Üye Devlet başvurularla ilgili prosedürlerin organize edilmesinden sorumlu olacaktır. Prensipte başvurular bir Üye Devletin konsolosluğuna yapılacaktır.

2. Üye Devletler:

(a) konsoloslukların ve sınırlarda vize vermekle yükümlü yetkililerin biyometrik verileri almaları için gereken donanıma sahip olmalarını sağlayacaktır. Ayrıca Madde 42 uyarınca fahri konsolosluklarının ofislerinin de ki onları ne zaman kullanmak isterlerse, biyometrik verileri almak için yeterli donanıma sahip olmalarını sağlayacaktır ve/veya

(b) Madde 41 uyarınca sınırlı temsil, ortak yerleşim veya Ortak Bir Başvuru Merkezi şeklinde, yerel Schengen işbirliği veya diğer uygun iletişim ortamları çerçevesinde diğer Üye Devlet ve Devletlerle işbirliği yapacaktır.
3. Özellikle aşağıdaki durumlar gibi yerel durumlarla ilgili sebepler veya koşullarda:
(a) çok sayıda vize başvuru sahibi yüzünden başvuruların ve verinin zamanında ve uygun şartlarda organize bir şekilde toplanmasının sağlanamadığı yerlerde ve

(b) ilgili üçüncü ülkeye iyi bir bölgesel kapsamı başka bir çözüm çerçevesinde sağlamanın mümkün olmadığı yerlerde ve paragraf 2(b) hükmüne istinaden işbirliği formlarının ilgili Üye Devlet açısından uygun olmadığını kanıtlandığı yerde, bir Üye Devlet son çözüm olarak madde 43 uyarınca dış bir hizmet sağlayıcı ile işbirliği yapabilir.

4. Schengen vizesi başvuru sahibini kişisel görüşmeye çağırma hakkını içeren Madde 21(8) hükmünü ihlal etmeden, bir organizasyon formunun seçimi, başvuruyu yapan kişiyi bir başvuruyu yapmak amacıyla birden fazla konumda bulunmasını gerektirecek şekilde olmayacaktır.

5. Üye Devletler, her konsolosluktaki başvurularla ilgili prosedürleri nasıl organize etmeyi amaçladıklarını Komisyona bildireceklerdir.

Madde 41

Schengen Üye Devletler arasındaki işbirliği

1. Ortak yerleşim seçildiğinde, bir veya birden fazla Üye Devletin konsolosluklarındaki personel diğer Üye Devletin konsolosluğunda bulunan donanımlarla (biyometrik veri tanımlayıcılar dahil) ilgili prosedürleri yerine getirecekler ve donanımı o Üye Devlet ile paylaşacaklardır. İlgili Üye Devletler, konsolosluğu kullanılan Üye Devlet tarafından alınan vize ücretinin miktarında olduğu kadar ortak yerleşimin sonlandırılma süresi ve koşulları konusunda anlaşacaklardır.

2. Ortak Başvuru Merkezleri' kurulduğunda, iki ya da daha fazla Üye Devletin konsolosluklarının personelleri başvuruları (biyometrik veri alımı dahil) almak için bir binada olacaklardır. Vize başvuru sahipleri, başvuruyu incelemek ve sonucuna karar vermekte yetkili Üye Devlete yönlendirilecektir. Üye Devletler, işbirliğine katılan Üye Devletler arasındaki masraf paylaşımı kadar böyle bir işbirliğinin sonlanma süresi ve koşulları hakkında anlaşmaya varacaktır. Bir Üye Devlet, ev sahibi ülke ile konumlar ve diplomatik ilişkileriyle ilgili olarak yapılan sözleşmelerden sorumlu olacaktır.

3. Diğer Üye Devletlerle işbirliğinin sonlandırılması durumunda, Üye Devletler tam hizmetin süreceğinin garantisini verecektir.

Madde 42

Fahri konsolosluklardan yardım alma

1. Fahri konsolosluklar, Madde 43(6) hükmüne istinaden bazı görevleri ve bütün görevleri gerçekleştirmek üzere yetkilendirilebilirler. Güvenlik ve veri korumayı sağlamak için gereken önlemler alınacaktır.
2. Fahri konsolosun, bir Üye Devletin memuru olmadığı yerde, bu görevlerin yerine getirilmesi Ek X'da belirtilen koşullarla uyumlu olacaktır ancak aynı Ek'in D(c) maddesindeki hükümler hariç tutulacaktır.
3. Eğer fahri konsolos bir Üye Devletin memuru ise, ilgili Üye Devlet, kendi konsolosluğunun icra ettiği görevler uygulandığında uygulanabilecek olanlarla karşılaştırılabilen koşulları oluşturacaktır.

Madde 43

Dış hizmet sağlayıcılarla işbirliği

1. Üye Devletler, kamu alımları ve rekabet kurallarını ihlal etmeden bir veya birden fazla Üye Devletle birlikte bir dış hizmet sağlayıcı ile işbirliği yapmaya gayret göstereceklerdir.

2. Bir dış hizmet sağlayıcı ile işbirliği, Ek X'da belirtilen şartlarla uyumlu yasal bir belgeye dayanacaktır.

3. Üye Devletler, yerel Schengen işbirliği çerçevesinde dış hizmet sağlayıcıların seçilmesi ve onların yasal belgelerinin hüküm ve koşullarının oluşturulması konusunda bilgi alışverişinde bulunacaklardır.

4. Vize başvurularının incelenmesi, başvurular için yapılan görüşmeler, vize sonucunun kararı ve vize etiketinin çıktısının alınması ve yapıştırılması işlemleri sadece konsolosluk tarafından yapılacak olan işlemlerdir.

5. Dış hizmet sağlayıcıların hiçbir koşulda VIS'e giriş yetkisi yoktur. Sadece konsoloslukların yetkili personelinin özel olarak VIS'e giriş yetkisi vardır.

6. Bir dış hizmet sağlayıcı aşağıdaki görevlerden bir veya birden fazlasını yerine getirmekle sorumlu olabilir:

(a) Vize şartları ve başvuru formları hakkında genel bilgi vermek;

(b) Evrak kontrol listesine dayanarak vize başvuru sahibini gereken destekleyici belgeler hakkında bilgilendirmek;

(c) Veri ve başvuruların (biyometrik veriler dahil) toplanıp başvurunun konsolosluğa iletilmesi;

(d) Vize ücretinin alınması;

(e) Vize başvurusunda bulunan kişinin bizzat konsoloslukta veya dış hizmet sağlayıcıdaki randevularını organize etmek;

(f) Ret bildirimi de dahil olmak üzere konsolosluktan gelen seyahat belgelerinin alınıp başvuru sahibine geri iletilmesi

7.İlgili Üye Devlet veya Devletler bir dış hizmet sağlayıcı seçerken gereken lisanslar, ticari kayıtlar, şirket statüsü, banka sözleşmeleri gibi belgeler dahil olmak üzere şirketin ödeme gücü ve güvenilirliğini araştırmalıdırlar ve çıkar çatışması olmamasını sağlamalıdırlar.

8. İlgili Üye Devlet veya Devletler, seçilen dış hizmet sağlayıcının paragraf 2'de belirtilen yasal belgelerde kendisine görevlendirdiği hüküm ve şartlarla uyumlu olmasını sağlayacaktır.

9. İlgili Üye Devlet veya Devletler, 95/46/EC sayılı Yönergenin madde 28 hükmü uyarınca verinin işlenmesiyle ilgili veri koruma kurallarıyla uyum içinde olmaktan sorumlu olup denetlenecektir.

Bir dış hizmet sağlayıcı ile işbirliği, paragraf 6'da belirtilen görevlerin bir veya daha fazlasının icrasında, vize başvuru sahiplerinin kişisel verileriyle ilgili yaptırımların ihlali açısından ilgili Üye Devletin veya Devletlerin ulusal hukukundan kaynaklanan herhangi bir sorumluğu kısıtlamayacak veya gözardı etmeyecektir.

10. İlgili Üye Devlet veya Devletler, vize başvurusunda bulunanlara uygun hizmeti ve yeterli bilgiyi sunma konusunda gereken bilgiyle ilgili olarak dış hizmet sağlayıcıya eğitim verecektir.

11. İlgili Schengen Üye Devleti veya Devletleri, paragraf 2'ye istinaden yasal araçların uygulamadaki halini yakından izleyecektir. Bu kural aşağıdaki unsurları içerir:

(a) Schengen vize koşulları ve başvuru formları hakkında genel bilgiler dış hizmet sağlayıcı tarafından vize başvuru sahiplerine iletilir;

(b) kişisel verinin kaza eseri veya hukuk dışı yok edilmesine veya kaza eseri kaybolması, değiştirilmesi, yetkisiz şekilde ifşası veya erişilmesine karşı koruma gerektiren teknik ve organizasyonel bütün güvenlik önlemlerinin alınması. Özellikle bu işbirliği dosyaların ve verinin ilgili Üye Devlete veya Devletlere aktarımını içeriyorsa ve kişisel verinin hukuk dışı yollarla işlenmesine karşı güvenlik önlemlerinin alınması;

(c) biyometrik verilerin alınması ve aktarımı;

(d) veri koruma hükümleri ile uyumlu tedbirlerin alınması.
Bu amaçla, ilgili Üye Devletin konsolosluğu düzenli şekilde dış hizmet sağlayıcının yerleşkesini sıklıkla kontrol edecektir.

12. Bir dış hizmet sağlayıcı ile işbirliğini sona erdirme durumunda, Üye Devletler tam donanımlı hizmet vermeye devam edeceklerdir.

13. Üye Devletler, Komisyona paragraf 2'ye istinaden sözkonusu hukuki araçlarının fotokopisini sunacaktır.

Madde 44

Verinin Güvenli Aktarımı

1. Üye Devletler ve dış hizmet sağlayıcısı olan Üye Devletler ve fahri konsolosluklar arasındaki temsil düzenlemeleri durumunda, temsil edilen Üye Devlet veya Devletler veya ilgili Üye Devlet veya Devletler, veri temsilci Üye Devletin yetkililerinden temsil edilen Üye Devletin veya Devletlerin yetkililerine veya dış hizmet sağlayıcıdan veya fahri konsolosluktan ilgili Üye Devletin veya Devletlerin otoritelerine elektronik bir saklama ortamında elektronik olarak veya fiziki olarak aktarılmış olsun, tamamen şifrelenmiş olmalıdır.

2. Verinin temsilci Üye Devletin otoritelerinden temsil edilen Üye Devlet veya Devletlerin otoritelerine veya dış hizmet sağlayıcıdan veya fahri konsolosluktan ilgili Üye Devlet veya Devletlerin yetkili otoritelerine, elektronik aktarım yapılmak üzere verinin şifrelenmesini yasaklayan üçüncü ülkelerde, temsil edilen Üye Devlet veya Devletler veya ilgili Üye Devlet veya Devletler temsilci Üye Devlete veya dış hizmet sağlayıcıya veya fahri konsolosluğa verinin elektronik olarak aktarılmasına izin vermeyeceklerdir.
Böyle bir durumda, temsil edilen Üye Devlet veya ilgili Üye Devlet elektronik verinin elektronik bir saklama ortamında temsilci Üye Devletten temsil edilen Üye Devletin yetkililerine veya dış hizmet sağlayıcıdan veya fahri konsolosluktan ilgili Üye Devletin otoritelerine tamamen şifreli şekilde aktarımını bir Üye Devletin konsolosluk yetkilisi tarafından aktarılmasını sağlayacaktır. Böyle bir aktarımın aşırı ve mantıksız tedbirler almayı gerektirebileceği durumda, örneğin ilgili üçüncü ülkede hassas belgelerin ve verilerin aktarımının sağlandığı mevcut operatörler kullanılarak diğer bir güvenli yolla bu aktarım bir üye Devletin konsolosluk yetkilisi tarafından yapılır.

3. Veri aktarımıyla ilgili güvenliğin seviyesi bütün durumlarda verinin hassas doğasına adapte edilir.

4. Üye Devletler veya Topluluk, verinin temsilci Üye Devletten temsil edilen Üye Devlet veya Devletlerin yetkililerine veya dış hizmet sağlayıcı veya fahri konsolosluktan ilgili Üye Devletin veya Devletlerin yetkililerine elektronik aktarımına dair yasağı kaldırmayı amaçlayarak ilgili üçüncü ülke ile bir anlaşma yapmaya gayret göstermelidir.

Madde 45
Schengen Üye Devletlerinin ticari aracılarla yaptığı işbirliği

1. Üye Devletler, biyometrik verinin alınma işlemi hariç, Schengen vize başvurusunun yapılabilmesi için ticari aracılarla işbirliği yapabilirler.

2. Böyle bir işbirliği Üye Devletin ilgili otoritelerinin akreditasyon vermesine dayanacaktır. Bu akreditasyon özellikle aşağıdaki durumların doğrulanmasına dayanacaktır:

(a) Ticari aracının güncel statüsü: güncel lisans, ticari kayıt, banka sözleşmeleri;

(b) Üye Devletlerde bulunan ticari ortaklarla yapılan mevcut sözleşmelerin konaklama ve diğer paket tur hizmetlerini sunması;

(c) Nakliye şirketleriyle yapılan sözleşmeler. Bu sözleşmeler ülke dışına yolculukla birlikte geri dönüş garantili yolculukları da içermelidir.

3. Akredite ticari aracılar düzenli olarak kontrol edilmelidir. Bu kontroller vize başvuru sahipleriyle yapılan yüzyüze veya telefon görüşmelerini, seyahatlerin ve konaklama yerlerinin araştırılmasını, seyahat sağlık sigortasının yeterli ve bireysel müşterileri kapsadığına dair doğrulamayı ve gerekli görüldüğü taktirde grubun dönüşüyle ilgili belgelerin doğrulamasını içerir.

4. Akredite ticari aracıların performansıyla ilgili düzensizlik tveya ticari aracılar tarafından yapılan başvuruların reddi ve seyahat belgelerinin sahte ve planlanan seyahatleri gerçekleştirmeye elverişsiz olduğu durumlar tespit edildiğinde, yerel Schengen işbirliği kapsamında bilgi alışverişi yapılacaktır.

5. Her konsolosluk tarafından akreditasyon verilen ticari aracılar ve hangi akreditasyonun geri çekildiği ve herhangi bir akreditasyon iptaliyle ilgili listeler yerel Schengen işbirliği içinde değiş tokuş edilecektir.
Her konsolosluk, işbirliği yaptığı akredite ticari aracının listesini kamuya duyurmakla yükümlüdür.

Madde 46

İstatistiklerin toplanması

Üye Devletler, Ek XII'deki tablo uyarınca vizeler hakkında yıllık istatistikleri toplayacaktır. Bu istatistikler bundan önceki yıl için 1 Mart itibariyle sunulacaktır.

Madde 47

Kamuyu bilgilendirme
1. Üye Devletlerin merkezi otoriteleri ve konsoloslukları bir vize başvurusuyla ilgili bütün uygun bilgiyi kamuya bildirecektir. Özellikle aşağıdaki konularda bilgilendirme yapacaktır:
(a) bir vize başvurusundaki kriterler, koşullar ve prosedürler;

(b) uygulanabilir olduğu taktirde bir vize başvurusu yapmanın araçları

(c) başvuruların nereye yapıldığı (yetkili konsolosluk, Ortak Balvuru merkezi veya dış hizmet sağlayıcı);

(d) akredite ticari aracılar;

(e) Madde 20'de belirtilen pulun yasal çıkarımlarının olmadığı gerçeği;

(f) Madde 23(1), (2) ve (3) hükümlerinde belirtilen vize başvurularının incelenmesi ile ilgili zaman kısıtlamaları;

(g) üçüncü ülke vatandaşları veya üçüncü ülke vatandaşlarının belirli kategorilerinin ön danışmanlık ve bilgiye tabi olması;

(h) başvurularla ilgili olumsuz kararların başvuru sahibine mutlaka bildirilmesi, bu kararların dayandığı sebeplerin başvuru sahibine mutlaka açıklanması ve başvurusu reddedilen vize başvuru sahiplerinin temyiz hakkı, temyiz sırasında izlenen prosedüre dair bilgilendirme, ilgili yetkili otorite ve bir başvurudaki zaman kısıtlamaları;

(i) Schengen Sınırları Yönetmeliğinin Madde 5 hükmünde belirtilen, bir vizeye sahip olmanın otomatik olarak giriş hakkı vermediği ve vize alan kişilerden sınır kapılarında giriş koşullarını yerine getirdiklerini ispat eden belgelerin talep edildiği.
2. Temsil eden ve temsil edilen Üye Devlet, temsilcilik düzenlemeleri hakkında Madde 8'e istinaden bu düzenlemeler yürürlüğe girmeden önce kamuoyunu bilgilendirmelidir.

BAŞLIK V

SCHENGEN İŞBİRLİĞİ

Madde 48

Üye Devletlerin konsoloslukları arasındaki Yerel Schengen İşbirliği

1. Gerektiği yerde yerel koşulları hesaba katan ortak vize politikasının uyumlu olmasını sağlamak için Üye Devletlerin konsoloslukları ve Komisyon, her yetki alanında işbirliği yapacak ve özellikle aşağıdaki unsurları oluşturma ihtiyacını değerlendirecektir:

(a) Madde 14 Ek II uyarınca vize başvurusunda bulunanlar tarafından sunulan destekleyici belgelerin düzenli bir listesi;

(b) Madde 16(5) uyarınca vize ücreti ödemesiyle ve Madde 11(5) uyarınca başvuru formunun tercümesiyle ilgili istisnalara ilişkin başvuruların incelenmesine yönelik ortak kriter;

(c) Ev sahibi ülke tarafından verilen seyahat belgelerinin kapsamlı bir listesi ki düzenli olarak güncellenecektir.
(a) ve (c) maddelerindeki bir veya birden fazla konuyla bağlantılıysa, yerel Schengen işbirliğindeki değerlendirme yerel uyumluluk yaklaşımına olan ihtiyacı onaylar ve böyle bir yaklaşımdaki tedbirler Madde 52(2) hükmünde yer alan prosedüre istinaden kabul edilecektir.
2. Yerel Schengen işbirliği çerçevesinde tektip vizeler, sınırlı bölgesel geçerliliğe sahip vizeler ve havaalanı transit vizeleri konusunda ortak bir bilgi formu oluşturulacak, vizenin içerdiği hakları ve uygulanabilir olduğu yerde paragraf 1(a) hükmündeki destekleyici belgelerin bir listesiyle birlikte başvuru koşullarını içerecektir.

3. Aşağıdaki bilgiler yerel Schengen işbirliği içinde değiştirilebilir:

(a) tektip vizeler, sınırlı bölgesel geçerliliğe sahip vizeler ve havaalanı transit vizeleri ve reddedilen vizelerin sayısına dair aylık istatistikler;

(b) göçmenlik ve/veya güvenlik risklerinin değerlendirilmesine dair bilgi:

(i) ev sahibi ülkenin sosyoekonomik yapısı;

(ii) sosyal güvenlik, sağlık sigortası, mali kayıtlar ve giriş-çıkış kayıtlarını içeren yerel düzeydeki bilgi kaynakları;

(iii) hatalı, yırtık veya sahte belgelerin kullanımı;

(iv) yasadışı göç yolları;

(v) vize retleri;

(c) nakliye şirketleri ile işbirliği konusunda bilgi;

(d) sigorta kapsamı tipinin ve olası fazla meblağın doğrulamasını içeren uygun seyahat sağlık sigortası yapan sigorta şirketleri hakkında bilgi
4. Ortak Schengen vize politikası uygulamasıyla ilgili özellikle operasyonel konularla alakalı yerel Schengen işbirliği toplantıları Üye Devletler ve Komisyon arasında düzenli olarak gerçekleştirilecektir. Bu toplantılar, Komisyonun talebiyle aksi belirtilmedikçe Komisyonun yetki alanında yapılacaktır.

Tek-konulu toplantılar düzenlenebilir ve alt gruplar yerel Schengen işbirliği içindeki belirli konular üstünde çalışır.
5. Yerel Schengen işbirliği toplantılarının özet raporları sistematik olarak hazırlanır ve yerel olarak dolaşıma sokulur. Komisyon bir Üye Devlete raporları hazırlamakla görevlendirebilir. Her Üye Devletin konsoloslukları bu raporları kendi merkezi otoritelerine iletmekle yükümlü olacaktır.

Bu raporların temelinde, Komisyon, Avrupa Birliği ve Konseyine sunulmak üzere her yetki alanında yıllık bir rapor hazırlayacaktır.
6. Vizeler ve üçüncü ülkelerle ilgili olarak Topluk müktesebatına uygulanmayan Üye Devletlerin temsilcileri geçici çalışma grubu olarak vizeyle ilgili konularda bilgi alışverişi için toplantılara katılmaya davet edilebilirler.

BAŞLIK VI

SON HÜKÜMLER

Madde 49

Olimpiyat Oyunları ve Paralimbik Oyunlarla ilgili düzenlemeler

Olimpiyat Oyunları ve Paralimbik Oyunlara ev sahipliği yapan Üye Devletler, Ek XI'de belirtilen Schengen vizesini vermeyi kolaylaştıran belirli prosedür ve koşullara uygulanacaktır.

Madde 50

Eklerde düzenlemeler

Bu Yönetmeliğin esas olmayan unsurlarını ve Ek I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII ve XIIyi düzenlemek için tasarlanan tedbirler, Madde 52(3) hükmüne göre dikkatle incelenerek düzenleyici prosedür uyarınca kabul edilecektir.

Madde 51

Vize Yönetmeliğinin pratik uygulama talimatları
Bu Yönetmeliğin hükümlerinin pratik uygulamasında operasyonel taşimatlar Madde 52(2) hükmündeki prosedür uyarınca hazırlanacaktır.

Madde 52

Komite prosedürü

1. Bir komite (Schengen Vize Komitesi) Komisyona destek verecektir.
2. Bu paragrafa referans verildiği yerlerde, 1999/468/EC Kararının Madde 5 ve 7 hükümleri uygulanacak olup, bu nedenle Madde 8'in hükümleri dikkate alınacaktır ve bu hükümler bu prosedür uyarınca kabul edilen düzenleyici tedbirlerin bu Yönetmeliğin esas hükümlerini değiştirmemeleri sağlayacaktır.

1999/468/EC Kararının Madde 5(6) hükmünde belirtilen süre 3 ay olacaktır.
3. Bu paragrafa referans verildiği yerlerde, Madde 5a(1) hükmünden (4) hükmüne kadar olan maddeler ve 1999/468/EC Kararı bu sebepten Madde 8'in hükümleri dikkate alınarak uygulanacaktır.

Madde 53

Bildirim

1. Üye Devletler Komisyonu aşağıdaki konularda bilgilendirecektir.

(a) Madde 8'de belirtilen temsil düzenlemeleri;

(b) Madde 3'e göre, üçüncü ülke vatandaşı Üye Devletlerin toprağında konumlanmış havaalanlarının uluslararası transit bölgelerinden geçerken, her Üye Devlet bu kişilerin havaalanı transit vizesi taşımalarını talep eder;

(c) Uygulanabildiği durumlarda, madde 14(4) hükmünde belirtilen sponsorluğun ispat belgesi ve/veya özel konaklama belgesinin ulusal form hali

(d) Madde 22(1) hükmünde belirtilen ön danışmaya dair üçüncü ülkelerin listesi talep edilir;

(e) Madde 31(1) hükmünde belirtilen bilgiye dair üçüncü ülkelerin listesi talep edilir;

(f) Madde 27(2) hükmüne istinaden vize etiketinin yorumlar' bölümünde ek ulusal girişler;

(g) Madde 33(5) hükmüne istinaden uzatılan vizelerle ilgili yetkili otoriteler;

(h) İşbirliğinin şekli Madde 40'a istinaden seçilecektir;

(i) İstatistikler Madde 46 ve Ek XII uyarınca toplancaktır.
2. Komisyon, sürekli güncellenen elektronik yayım yoluyla paragraf 1'e istinaden Üye Devletleri ve kamuyu bilgilendirecektir.

Madde 54

767/2008 (EC) Sayılı Yönetmelikte Değişikliler

No 767/2008 sayılı Yönetmelik (EC) böylelikle aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

1. Madde4(1) aşağıdaki şekilde değiştirilir:

(a) (a) maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilecek:

(a) tektip vize vizelerle ilgili bir Topluluk yönetmeliği oluşturan (Vize Yönetmeliği) Avrupa Parlamentosunun ve Konseyinin 810/2009 sayılı 13 Temmuz 2009 tarihli Yönetmeliğinin Madde 2(3) hükmünde tanımlandığı şekildedir';

(b) (b) maddesi silinecek;

(c) (c) maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilecek:

(c) havaalanı transit vizesi 810/2009 sayılı Yönetmeliğin Madde 2(5) hükmünde tanımlandığı şekildedir';

(d) (d) maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilecek:

(d) sınırlı bölgesel geçerliliği olan vize 810/2009 sayılı Yönetmeliğin Madde 2(4) hükmünde tanımlandığı şekildedir';

(e) (e) maddesi silinecek;

2. Madde 8(1) hükmünde, bir başvuru kabul edildiğinde' cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilecek:

Bir başvuru 810/2009 sayılı Yönetmeliğin Madde 19 hükmüne göre kabul edilir';

3. Madde 9 aşağıdaki şekilde değiştirilecek:

(a) Başlık aşağıdaki şekilde değiştirilecek:

Başvuruda girilecek veri':

(b) paragraf 4 aşağıdaki şekilde değiştirilecek:

(i) (a) maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilecek:

(a) soyadı (aile adı), doğumdaki adı (eski aile adı(adları), ilk ad(adlar)(orta ad(adlar); doğum tarihi, doğum yeri, doğduğu ülke, cinsiyet';

(ii) (e) maddesi silinecek

(iii) (g) maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilecek:

(g) planlı ziyaret veya transit vizenin süresi ve verış noktasındaki Üye Devlet (Devletler)';

(iv) (h) maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilecek:

(h) seyahatin ana amacı;';

(v) (i) maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilecek:

(i) Schengen bölgesine planlanan varış tarihi ve Schengen bölgesinden planlanan ayrılış tarihi;';

(vi) (j) maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilecek:

(j) ilk giriş yapılan Üye Devlet;';

(vii) (k) maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilecek:

(k) başvuru yapanın ev adresi;';

(viii) (l) maddesindeki okul' kelimesi aşağıdaki şekilde değiştirilecek:

eğitim kurumu';

(ix) (m) maddesinde baba ve anne', ebeveynler veya yasal vasi' olarak değiştirilecek';

4. Aşağıdaki madde, Madde 10(1) hükmüne eklenecek:

(k) uygulanabilir durumda, bilgiyi gösteren vize etiketi manuel olarak doldurulacak';

5. Madde 11'de giriş paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilecek:

Üye Devleti temsil eden vize otoritesinin başvuruları incelemeyi durdurması durumunda, aşağıdaki veriyi başvuru dosyasına ekleyecektir:';

6. Madde 12 aşağıdaki şekilde değiştirilecektir:
(a) paragraf 1'de, (a) maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilecektir:
(a) vizenin reddedildiğini gösteren statü bilgisi ve otoritenin vize reddini başka bir Üye Devlet adına verip vermediği;';

(b) paragraf 2 aşağıdaki şekilde değiştirilecektir:

2. Vize başvuru dosyası vizenin reddedildiği dayanağı gösterecektir ki aşağıdaki unsurların bir veya biden fazlası için geçerlidir

(a) Vize başvurusu yapan kişi:

(i) hatalı, sahte veya yırtık pasaport sunar;

(ii)planlanan ziyaretin amacı ve koşullarının gerekçesini ispat edemez;

(iii) planlanan ziyaret süresince ve ikamet ettiği veya vatandaşı olduğu ülkeye geri döneceğine dair veya kabul edildiği üçüncü bir ülkeye aktarmayla ilgili finansal yeterliliğini ispat edemezse veya finansal yeterliliğini yasal belgelerle ispat edemez

(iv) tektip vize veya sınırlı bölgesel vizenin geçerliliği temelinde Üye Devletlerin toprağında mevcut 6 aylık dönem boyunca hali hazırda 3 ay ülkede kaldıysa;

(v) giriş reddiyle ilgili SIS'te hakkında uyarı bulunan bir şahıstır;

(vi) Schengen Sınırları Yönetmeliğinin Madde 2(19) hükmünde tanımlandığı üzere kamu düzeni, uluslararası güvenlik veya kamu sağlığı açısından veya herhangi bir Üye Devletin uluslararası ilişkileri bakımından tehdit olarak algılanıyorsa ve özellikle aynı sebeplerle ülkeye girişi reddini gösteren Üye Devletlerin ulusal veri tabanında kişi hakkında bir uyarı vardır;

(vii) yeterli ve geçerli bir seyahat sağlık sigortasının olduğunu ispat edemez

(b) Planlanan ziyaretin amacı ve koşullarını gerekçelendirmeye dair sunulan bilgi güvenilir değildir;

(c) Vizenin süresi dolmadan önce, başvuru sahibinin Üye Devletlerin toprağından ayrılacağına dair niyeti tespit edilemez;

(d) Vize başvuru sahibi, sınırda bir vize başvurusunu önceden gerekçelendirme açısından başvuru yapma durumunda olmadığına dair yeterli kanıt gösterilemedi';

7. Madde 13 aşağıdaki şekilde değiştirilecektir:
Madde 13

Feshedilen veya iptal edilen bir vize için ek veri

1. Bir vizeyle ilgili fesih veya iptal kararı alındığında, kararı alan vize yetkilisi aşağıdaki veriyi başvuru dosyasına ekleyecektir:

(a) vizenin feshedildiği veya iptal edildiğini gösteren statü bilgisi;

(b) vizeyi feseden veyaiptal eden otorite ve otoritenin konum bilgisi;

(c) kararın yeri ve tarihi.

2. Başvuru dosyası vize iptalinin nedenlerini içerekcektir ki bunlar aşağıdaki şekilde olacaktır;
(a) Article 12(2) hükümünde listelenen bir veye birden fazla sebep;

(b) vize sahibinin vizeyi iptal talebi';

8. Madde 14 aşağıdaki şekilde değiştirilecektir:

(a) paragraph 1 aşağıdaki şekilde değiştirilecektir

(i) giriş paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilecektir

1. Verilen bir vizenin süresini ve7veya geçerlilik süresini uzatmak için karar verildiğinde, vizeyi uzatan vize yetkilisi aşağıdaki veriyi başvuru dosyasına ekleyecektir:';

(ii) (d) maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilecektir:

(d) uzatılan vizenin vize etiketinin numarası;';

(iii) (g) maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilecektir:

(g) vize sahibinin seyahat edeceği ülke, eğer uzatılan vizenin bölgesel geçerliliği orijinal vizeden farklıysa;';

(b) paragraf 2'de (c) maddesi silinecek;

9. vizenin geçerliliğinin uzatılması veya kısaltılması cümlesi veya vizeyi uzatmak' cümlesi ile değiştirilecek;

10. Madde 17 aşağıdaki şekilde değiştirilecektir:

(a) alt madde 4 aşağıdaki şekilde değiştirilecektir:

4. İlk giriş yapılan Üye Devlet;';

(b) alt madde 6 aşağıdaki şekilde değiştirilecektir:

6. verilen vizenin tipi;';

(c) alt madde 11 aşağıdaki şekilde değiştirilecektir::

11. yolculuğun ana amacı (amaçları);';

11. Madde 18(4)(c), Madde 19(2)(c), Madde 20(2)(d), Madde 22(2)(d), hükümlerinde veya kısaltılacak' kelimesi silinecek

12. Madde 23(1)(d) hükmünde, kısaltılacak' kelimesi silinecek.

Madde 56

Yürürlükten kaldırma

1. 14 Haziran 1985 tarihli Schengen Anlaşmasını uygulama Sözleşmesinin Madde 9 ila 17 hükümleri yürürlükten kaldırılacaktır.
2. Aşağıdaki kararlar yürürlükten kaldırılacaktır:

(a) Ortak Manuel ve ortak Konsolosluk Talimatlarının (SCH/Com-ex (99) 13 (Ekler dahil Ortak Konsolosluk Talimatları) kesin versiyonları hakkındaki 28 Nisan 1999 tarihli Schengen icra Komitesinin Kararı;
(b) Tektip vizenin geçerlilik süresini iptal eden, yürürlükten kaldıran veya kısaltan (SCH/Com-ex (93) 24), ortak prensipler ve tektip vizeyi (SCH/Com-ex (93) 21) uzatan 14 Aralık 1993 tarihli Schengen İcra Komitesinin Kararı. Tektip vizelerin verilmesi hakkında istatistik bilginin değişimine dair 22 Aralık 1994 tarihli Schengen İcra Komitesinin Kararı (SCH/Com-ex (94) 25). Sözkonusu vizeler hakkında istatistik değişimiyle alakalı 21 Nisan 1998 tarihli Schengen İcra Komitesinin Kararı (SCH/Com-ex (98) 12) ve davetiye, sponsorluk ve konaklamanın ispatını sağlayan tutarlı bir formun tanımına dair 16 Aralık 1998 tarihli Schengen İcra Komitesinin Kararı (SCH/Com-ex (98) 57);
(c) Havaalanı transit düzenlemeleri hakkında 4 Mart 1996 tarihli Müşterek Eylem 96/197/JHA;
(d) Vize başvurularını incelemeye dair belirli detaylı hükümler ve pratik prosedürler dikkate alınarak Konseyin uygulama yetkilerini saklı tutan 24 Nisan 2001 tarihli 789/2001 sayılı Konsey Yönetmeliği;

(e) Uzun süreli vize ile serbest dolaşım hakkı hakkında 28 Mayıs 2001 tarihli ve No 1091/2001 sayılı Konsey Yönetmeliği;

(f) Transit sırasında gemicilere verieln vizeler dahil, sınırda verilen vizeler hakkında 27 Şubat 2003 tarihli ve 415/2003 sayılı Konsey Yönetmeliği;

(g) Vize başvurularının kabul etme ve işleme koyma organizasyonu hakkında hükümler dail biyometrik verilerin sunumuyla alakalı diplomatik ve konsolosluk makamları için vizeler hakkındaki Ortak Konsolosluk Talimatlarını değiştiren 23 Nisan 2009 tarihli Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 390/2009 sayılı Yönetmeliğinin madde 2 hükmü.
3. Yürürlükten kaldırılan araçların referansları Ek XIII'deki korelasyon tablosu uyarınca okunacak ve bu Yönetmeliğe istinaden yorumlanacak.

Madde 57

Schengen Vizesi Takip ve değerlendirme

1. Schengen Yönetmeliğinin bütün hükümleri yürürlüğe girdikten 2 yıl sonra, Komisyon, uygulamalarının bir değerlendirmesini yapacaktır. Bu bütünleyici değerlendirme amaçlar çerçevesinde ve bu Yönetmeliğin hükümlerinin uygulanmasıyla gerçekleşen sonuçların içerecek ve paragraf 3'te belirtilen raporları ihlal etmeyecektir.

2. Komisyon, paragraf 1'e istinaden bu değerlendirmeyi Avrupa Parlamentosu ve Konseyine aktaracaktır. Komisyon bu değerlendirmeye dayanarak gerekli görüldüğü durumda bu Yönetmeliği değiştirmek üzere incelemesi için uygun öneriler sunacaktır.

3. Komisyon, VIS yürürlüğe girdikten 3 yıl sonra ve bundan böyle 4 yılda bir, bu Yönetmeliğin Madde 13, 17, 40 ve 44 hükümlerinin uygulanması konusunda Avrupa Parlamentosu ve Konseyine bir rapor sunacak. Bu rapor: biyometrik verilerin toplanması ve kullanımındaki uygulamayı, seçilen ICAO standardının uygunluğunu, veri koruma kuralları ile uyumunu, biyometrik verinin toplanmasına ilişkin spesifik referansla dış hizmet sağlayıcılarla yaşanan deneyim, parmak izlerinin alınmasıyla ilgili 59 ay kuralının uygulanması ve başvurularla ilgili prosedürlerin organizasyonunu içerecektir. Rapor ayrıca gerçekle ilgili surette parmak izi veremeyen kişiyle ilgili vizenin reddedildiği durumlara dair bilgiyi de içerecektir. Rapor, gerekli görüldüğünde, bu Yönetmeliği değiştirmeyi amaçlayan uygun önerilere de yer verecektir.
4. Paragraf 3'te belirtilen raporların ilki, ayrıca 12 yaş altı çocukların parmak izlerinin tanımlanması ve doğrulanması için yeterli güvenilirlik konusunu da içerecek olup, özellikle Komisyonun sorumluluğu altında yerine getirilen bir çalışmanın sonuçlarına dayanarak parmak izinin yaşla birlikte değişmesi mevzusuna da değinecektir.